Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 446 Прието с Протокол № 19/23.02.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 12, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост, общинският съвет реши:
Предоставя безвъзмездно за управление част от недвижим имот-частна общинска собственост, а именно част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4805.3.3, представляваща стаи №№ 304, 310, 311, 312, 313 и 314 с обща площ 145,10 кв.м., намиращи се на ІІІ-тия етаж в административната сграда по бул. „Ген. Скобелев” № 45, предмет на АОС № 6643/16.02.2012 г., на Агенцията по заетостта за нуждите на Дирекция „Регионална служба по заетостта”-Русе, за срок от 5 /пет/ години.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)