Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 446 Прието с Протокол № 20/24.01.2013 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:

1. Освобождава Михаил Павлов Павлов като член на Постоянната комисия по Бюджет и финанси, като на негово място избира Пламен Георгиев Станев.
2. Освобождава Михаил Павлов Павлов като член на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, като на негово място избира Пламен Георгиев Станев.
3. Освобождава Михаил Павлов Павлов като член на Постоянната комисия по комунални дейности, като на негово място избира Ервин Арманд Чакърян.
4. Освобождава Михаил Павлов Павлов като член на Местната комисия по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, като на негово място избира Димитър Атанасов Кънчев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)