Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 446 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с 16, ал. 1 от Закона за младежта, Общински съвет – Русе реши:

 1. Приема Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2021 г., съгласно Приложение 1.
 2. Възлага на кмета на Община Русе изпълнението и контрола на Общинския годишен план за младежта на Община Русе за 2021 г.

Подготвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

Приложение 1

ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА

( 2021 г.)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Общинският годишен план за младежта (ОГПМ) отразява европейски, национални и местни политики за младите хора, систематизирани в програма с приоритети за всяка конкретна година и специфични акценти, свързани с динамиката в очакванията и потребностите на младежката общност в Русе.

 Създаването на Общински годишен план за младежта е нормативно постановено, чрез Закона за младежта и се разработва в съответствие с Общинския план за развитие, синхронизира се със Стратегията за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците , Наредбата за приобщаващо образование и отправни точки, които предоставя всяка конкретна година.

Страните от ЕС се обединиха около шест основни приоритета за устойчиво развитие на регионите в Европа в следващите десет години. Те са залегнали в основополагащия стратегически документ за провеждането на регионална политика в ЕС – Териториален дневен ред 2030. Териториалният дневен ред 2030 има 6 основни приоритета: балансирано териториално развитие, функционални райони с по-малко неравенства, интеграция и сътрудничество извън административно – териториалните и националните граници, здравословна среда, кръгова икономика и устойчива цифрова и физическа свързаност. Те са насочени към постигането на две основни цели – Справедлива Европа и Зелена Европа. Териториалният дневен ред 2030 ще се изпълнява чрез целенасочени действия и пилотни инициативи, които трябва да засилят многостепенното управление, провеждането на политиките въз основа на конкретните местни нужди, координирано изпълнение и въздействие на секторните политики, сътрудничеството между териториите и териториалното сближаване.

Освен изброените тематични насоки, настоящият план отразява изводи, формирани въз основа на предоставена информация от общински служби и звена, работещи с млади хора. По този начин и тази година имаме увереност, че предвидените дейности отговарят на потребностите на младите хора, поддържат приемственост между отделните годишни планове и мултиплицират резултатите им без да се отклоняват от националните и европейските стратегически документи за младежта.

Предвид рамката на Националната стратегия за младежта (2021-2030), Националната програма за младежта (2016-2020) и европейските стратегически документи за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, структурата и дефинираните цели в Закона за младежта, Общинският годишен план за младежта‘2021 не променя дефинираните цели, направления и логическа рамка. Програмата за 2021 продължава развитието на дейностите, финализирани с предходната 10-годишна национална стратегия. Едновременно с това в ОГПМ‘2021 залагаме новите приоритети на младежките политики, които са разработени в Министерство на младежта и спорта и ще бъдат водещи в следващия 10-годишен период. В новата 10-годишна доктрина за младежта до 2030 година стратегически цели са равнопоставеност между формално, неформално и професионално образование, устойчива заетост и младежко предприемачество, ангажираност, участие и овластяване на младите хора, социално благополучие, свободно време и култура. Всичко това е заложено в настоящия ОГПМ‘2021, което ще гарантира приемственост между младежките политики на двете десетилетия.

Предвидени са дейности, които чрез регионални и местни специфики последователно развиват основните приоритети и визията на Националната стратегия за младежта (2021-2030): „Автономни млади хора, с устойчиви морално-етични ценности и с добра образователна подготовка, професионални, социални и граждански умения, способни да вземат важни решения за себе си, общността и държавата и да поемат отговорността за тях“.

В обобщение на казаното дотук философията на Общинския годишен план за младежта‘2021 следва актуалната европейска доктрина да отговаря на потребностите, да кореспондира с интересите на младите хора, да допълва познанията им и да улеснява навлизането им на пазара на труда.

При разработването на Общинския годишен план за младежта’2021 са взети под внимание и текстовете на ревизираната Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, Световна програма за действие на младежта, приета с резолюция на Общото събрание на ООН, Стратегия на ЕС за инвестиране в младежта и мобилизиране на нейния потенциал, както и обновената рамка за европейско сътрудничество в сектора на младежките дейности.

II. СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩИНА РУСЕ

Младите хора в Община Русе, наблюдавани в общия контекст на възрастовата група и в своята индивидуалност, носят характерните особености на младежката общност в глобалния европейски и световен план. Отличава ги динамичното развитие на възгледите и възприятията им като представители на ново поколение в пост-тоталитарен свят, който все още утвърждава демократични принципи, гради нова ценностна система и формира пазарно ориентирани обществени отношения. Естествено съпротивление в хода на тези обществено-политически процеси са несъстоялите се навреме реформи на прехода.  

Ето защо характерните за младите хора прагматизъм и визионерство, често се приземяват в основите на този дефицит. Затова оценката за целите на младите хора в Община Русе не се ограничава в една категория. Не е еднозначен и техният обобщен модел за успех, за който има не само различни нюанси, а и диаметрално противоположни визии. Изводът е резултат от поредица анкети, по време на неформални срещи и обучения по теми на гражданското образование и кариерно ориентиране.

Най-разпознаваем в младежката общност остава стремежът към независимост, подхранван от разнообразни информационни източници, чрез които различни по своята същност авторитети се превръщат в модели за подражание. Това понятие младежите свързват преди всичко с финансовата свобода. Проучването на техните нагласи ясно показва, че материалният аспект има водеща роля, когато степенуват категориите на собствената си ценностна система. Те измерват успеха с нивото на социална и икономическа свобода, до което могат да достигнат с професионална реализация или друга форма на изява. Това обуславя стремежа да вземат самостоятелни решения в желанието им да намерят своето поприще и призвание.

В този деликатен период на техния живот оказват влияние обективни и субективни фактори, сред които най-силно въздействие имат незадоволителните условия на младежкия пазар на труда. Допуснати назад във времето хаотични икономически и образователни норми продължават да генерират парадокси, поради което класическите пазарни понятия на търсенето и предлагането достигнаха точката на пълно несъответствие. Пазарният глад за определени специалисти все повече се разминава с реалните възможностите на професионалното образование от една страна, а от друга нивото на компетентност на младите специалисти често не кореспондира нито с тяхната самооценка, нито с изискванията на работодателите. В този процес полезната роля на Общината е да посредничи в партнирането и диалога между образованието и бизнеса, да насърчава навлизането на дуалното образование в сфери, важни за икономическия и социален микроклимат.

В Община Русе има добре развито представителство на различни структури и форми на младежки дейности и организации. В студентски, ученически клубове, движения, сдружения и неправителствени организации, създадени от и за младите хора в общината членуват близо 5 хиляди младежи на възраст от 15 до 29 години, в т.ч. обхванатите в различни образователни и културни форми на Общинския младежки дом, Общинския детски център за култура и изкуство и клубове за наука и изкуства с частен характер.

 Образователната инфраструктура за всички етапи на обучение в Община Русе е добре разгърната и осигурява равнопоставен достъп до образование и извънкласни дейности. Представени са всички образователни степени и във всяка една от тях има образователни институции с традиции за качествено образование. Към момента в Община Русе съществуват:

•        2 начални училища, от които 1 частно училище;

•        16 основни училища;

•        7 средни училища, от които 1 частно училище;

•        3 профилирани гимназии, от които 1 частни профилирани гимназии;

•        11 професионални гимназии;

•        1 спортно училище;

•        1 частно духовно училище;

•        1 национално училище по изкуства.

В тази област особен акцент поставя международно признатото качество на висшето образование в Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Атмосферата на семейна среда, обществен живот, растеж, образование и реализиране на младите хора се обуславя от макроикономическата ситуация в европейски и национален аспект, в контекста на регионалните условия за икономическо развитие и възможностите на местния икономически микроклимат.

В тази връзка всички програми на Община Русе за осъвременяване на материалната база, за по-висок стандарт на образование и път за високите технологии във всички сфери за развитие на младите хора, са отговор на потребностите на младежката общност. Важен акцент е наличието на общинска нормативна уредба за стимулиране на ученици с изявени дарби и изключителни постижения в науката и изкуството. Ежегодно от Общински съвет – Русе се приема Общинска програма за закрила на деца с изявени дарби, която включва мерките от програмата по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС №298 от 17.12.2003 г.( изм., бр. 30 от 31.03.2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) и мерки, предложени от училища и други юридически лица, осъществяващи дейности на територията на общината. Броят на децата, предложени за еднократно финансово подпомагане и за стипендии е съобразен с практиката през последните години и с анализа от представянето на децата на различните национални и международни конкурси, олимпиади и състезания в областта на изкуството, науката и спорта. Мерките за закрила на деца с изявени дарби, извън мерките по програмата по чл. 11, ал. 1, се финансират от собствени приходи по ред, определен от Общинския съвет. Програмата предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и потребности на деца с изявени дарби в областта на изкуството и науката, класирани на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание на национално или международно равнище, а в областта на спорта – на първо, второ и трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство или на първо място на финали на държавно индивидуално първенство чрез еднократно финансово подпомагане и чрез стипендии. Нейното ефективно и последователно прилагане е част от грижата за развитието на духовния, творческия и физическия потенциал на младите хора в България. Подбраните конкурси, олимпиади и състезания се провеждат през конкретната година и са с доказани високи критерии при излъчване на победителите, мотивират децата за високи творчески, научни и спортни постижения. Този списък се прецизира от експертно-консултативни комисии в областта на науката, изкуството и спорта.

Работата с децата с изявени дарби в свободното им време се осъществява в Центровете за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, в клубове, кръжоци и школи в училища, спортни клубове, читалища и др.

Програмите за младежка заетост и предвидените общински политики за старт в кариерата на младите хора, през настоящата 2021 за поредна година ще бъдат подкрепени от центъра за кариерно ориентиране, който от края на 2018 година развива дейността си в структурата на Център за подкрепа за личностно развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество (ЦПЛР – ЦУТНТ) – Русе. Ежегодно са организирани обучения по Програма за кариерно ориентиране, групови дискусии по теми от 30 филма за кариерно ориентиране в училищното образование, тренинги, форми, състезания, решаване на въпросници и работа с интерактивни упражнения, реализирани от 5 кариерни консултанта. В тези дейности са включени 1 102 ученици. С дейностите по кариерно ориентиране в ЦПЛР – ЦУТНТ – Русе от участниците се придобиват разширени познания за различни професии, техните характеристики и изискванията за овладяването, изгражда се представа за собствените силни страни, интереси и предпочитания. Придобиват се умения за формулиране на адекватни и устойчиви кариерни цели; умения за себереализация на пазара на труда, усъвършенствани умения за планиране и управление на кариерата Формулират се ясни ценности, лични приоритети и визия за развитие (краткосрочни и дългосрочни цели). Създава се кариерен план за лично и професионално бъдеще. Развива се способност за прилагане на различни ефективни стратегии за търсене на работа – включително и създаване на контакти, използване на онлайн пространството за личен маркетинг, умения за самопредставяне.

Идентифицираните слабости са обусловени от негативните демографски тенденции, от една страна, от недостатъчно развития пазар на труда за младежите – от друга и от трета – недостатъчно правно-нормативна свобода на Общината, която да й отреди по-силна роля – да регламентира и прилага стимули за предприемачеството сред младите хора без да нарушава принципите на свободния пазар и свободната конкуренция.

Идентични обстоятелства до скоро възпрепятстваха темповете за навлизане на по-качествен образователен процес, иновации и високи технологии за обучение, приоритетно заложени националните и местни стратегии. С новите постановки, изменения и допълнения на Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), регламентираните образователни стандарти и възможностите, които нормативната уредба предостави за разгръщане на иновативни учебни заведения, са нови практични инструменти за модернизиране на образованието и диверсифициране на методите за преподаване и учене.

В контекста на тази перспектива се очаква все повече пространство в политиките за младежта да заемат новаторски проекти за формално и неформално образование, доброволчество и младежка активност, насочени към важни за местната общност каузи. Нормативната промяна не само зададе нов ред, тя отключи неизползван досега потенциал за реформа и резултати, с ключово значение за всички обществени кръгове и най-вече за младежките среди.

Дейности по превенция и преодоляване на проблемното поведение на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН):

Основната задача в работата на МК е координиране на работата на различните държавни и обществени институции в общината с отношение към възпитанието на младите хора.

Усилията са насочени към ранна превенция на детското асоциално поведение, анализиране факторите за извършване на криминални деяния и предотвратяването на противообществените прояви сред подрастващото поколение. Като основен приоритет в работата на комисията е залегната образователна интеграция на ромските ученици и ангажираността на техните семейства в обучителния процес в българското училище. МК активизира взаимодействието си с органите по образованието, в лицето на директори на училища, класни ръководители, училищни психолози, педагогически съветници. МКБППМН – Община Русе всяка година работи по проблема за интегрирането на ромските деца в българското общество, като отделя специално внимание на стабилизацията и предпазването от риска от отпадане от образователната система, завръщането на ромите в нея, предотвратяване допускането на противообществени прояви и престъпления, подпомагане и обучение на работещите с тях учители и специалисти.

Корекционно-възпитателната работа в Центъра за социална адаптация и подкрепа към МКБППМН е свързана преди всичко с проучване особеностите на семейната среда, внимателното изучаване на приятелската среда, анализа на противообществената проява и работата по проблемите и тяхното преодоляване. Акцент се поставя върху развитие на уменията за общуване, самоконтрол, разбиране на проблемите и търсене на алтернативи за тяхното решаване. В работата със семействата усилията са насочени към повишаване на родителския капацитет, чрез знания за детското развитие, основните нужди и потребности на децата, стимулиране на емоционалната връзка във взаимоотношенията, укрепване на диалога родител – дете, премахване на причините за проява на агресия и насилие в семейството.

Към МКБППМН – Община Русе на основание чл. 10, ал. 2 от ЗБППМН от 2005 г. функционира Център за социална адаптация и подкрепа (ЦСАП). Основни проблемни точки, заради които подрастващите и техните семейства търсят психологическа помощ в нашия кабинет са: бягства от дома и неблагоприятно влияние на референтни групи, нисък учебен успех и системно допускане на неизвинени отсъствия и проблемно поведение в училище, слаб родителски капацитет или неработещи семейни техники и комуникация, семейни конфликти. Родителите посочват най-често като причина за посещенията си повишената конфликтна семейна среда, свързана с навлизането на подрастващите в пубертета.

В Приемната на обществения възпитател (ПОВ) насоките на консултативната дейност са повишаване на мотивацията за обучение и съставяне на жизнен план чрез професионално и образователно консултиране, създаване на адекватни жизнени цели, формиране на умения за социална адаптация и работещи комуникативни модели, намаляване на агресивността, подпомагане на семейството за отглеждане на техни деца в конфликт със закона и др.

Местната комисия осъществява своята дейност в тясно сътрудничество с всички институции, работещи по проблемите на деца с асоциално поведение – съд, прокуратура, следствие, центрове за работа с деца, НПО, ИДПС, органите по образованието, педагогически съветници и училищни психолози, Дирекция „Социално подпомагане“, ОЗД и др.

Всички изводи, силни страни и слабости, посочени в настоящия ситуационен анализ, са отправна точка за формулиране на ясни цели и конкретни действия в Общинският годишен план за младежта’2021.

III. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА

Общинският годишен план за младежта‘2021 е разработен като комплекс от мерки и дейности, които обуславят успешно партньорство между всички сектори, свързани с живота на младите хора. Ето защо настоящата програма се основава на традиционното сътрудничество и разчита на добрата координация в сфери като образование, трудова заетост, социално включване, здравеопазване, младежко доброволчество.

В изпълнение на Националната стратегия за младежта многосекторният подход следва своето логическото развитие на регионално, областно и общинско ниво чрез официално утвърдени секторни политики за формулиране, изпълнение и оценка на младежките дейности.

Доктрината на ЕС за младежта се фокусира върху 5 основни приоритета, които са базови и за настоящия Общински годишен план за младежта:

 • участие;
 • информация;
 • неформално образование;
 • доброволчески дейности;
 • по-добро разбиране и познаване на проблемите на младежта.

В тази връзка Общинският годишен план за младежта‘2021 предвижда дейности, чрез които младите хора имат повече възможности:

 • за участие в обществения живот, в обществени дискусии и вземане на решения за развитието на общината и общността;
 • за знания, мобилност, заетост и социално включване като прилагат метода „Открита координация“;
 • за достъп до неформално образование и форми за учене през целия живот;
 • за ключови компетентности, дефинирани от Европейската референтна рамка, които обуславят повишаване на качеството на живот и личностното израстване;
 • за създаване на младежка инфраструктура в изпълнение на националните приоритети и регионалните политики за младежта;
 • за получаване на подкрепа и разбиране от обществото;

Общинският годишен план за младежта‘2021 цели постигането на националните приоритети чрез:

 • засилване ролята на младите хора в обществото;
 • поощряване на инициативи за ангажираност и участие;
 • свързване и партньорство за по-добър старт в живота;
 • очертаване на позитивна житейска перспектива и бъдеще.

Настоящият документ е отворен е отворен за корекции през годината и подлежи на промени и допълнения при постъпване на предложения за младежки дейности.

IV. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩИНА РУСЕ

ДейностиСрок на изпълнениеОтговорни институцииФинансиране
1. СТРАТЕГИЧЕСКА ОС: ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАЕТОСТ
1.1. ОБРАЗОВАНИЕ И УМЕНИЯ
1.1.1. Гарантиране на формално и неформално образование, което развива познавателни, социални и граждански умения
1.Дейност 1 „Развитие на клубове за неформално образование – Младежки парламент, Дебати, Европейско развитие и младежка мобилност, Доброволец , Екология и спорт.“2021 г.ОМДБюджет на ОМД
2.Дейност 2 „Реализиране на събития и нестандартни форми на обучение за интелигентно израстване и социално приобщаване.“2021 г.ОМДБюджет на ОМД
3.Дейност 3 „Европейско развитие и младежка мобилност“2021 г.ОМДБюджет на ОМД
4.Дейност 4 „Развиване на културата за безопасност на движението по пътищата“2021 г.Община Русе; ОМДБюджет на Община Русе и ОМД
1.1.2. Осигуряване на възможности за развитие на професионални умения чрез формално и неформално образование
5.Дейност 1 „Насърчаване активността и участието на младите хора в програмите „Еразъм“ и „Европейски корпус за солидарност“2021 г.ОМДБюджет на ОМД
6.Дейност 2 „Осигуряване на възможности за стаж и доброволчество в различни институции“2021 г.ОМДБюджет на ОМД
1.1.3. Насърчаване кариерното ориентиране на младите хора и информирания избор за бъдеща професия
7.Дейност 1„Подкрепа за кариерно ориентиране на младите хора с оглед потребностите на младежите и пазара на труда в Община Русе.“2021 г.ЦПЛР-ЦУТНТБюджет ЦПЛР-ЦУТНТ
8.Дейност 2 „Информационни срещи за кариерно ориентиране“2021 г.ОМДБюджет на ОМД
9.Дейност 3 „Информационни срещи между млади хора – ученици и студенти“ с цел менторство и предаване на опит2021 г.ОМДБюджет на ОМД
1.1.4. Укрепване партньорството между формалната образователна система и бизнеса
10.Дейност 1 „Институционална подкрепа и взаимодействие с работодатели и работодателски организации за кадрово планиране в структороопределящи сектори на местната икономика“2021 г.Община Русе и Търговско – индустриална камара  Бюджет на Община Русе
1.1.5. Насърчаване на участието на младите хора в неформално и самостоятелно учене
11.Дейност 1 „Предоставяне на пространство и подкрепа за самоорганизирането на младите хора в сферата на неформалното и самостоятелно учене“2021 г.ОМДБюджет на ОМД
12.Дейност 2 „Валидиране на умения, придобити в рамките на неформалното образование или учене и на резултати от учене чрез опит“2021 г.ОМДБюджет на ОМД
2. СТРАТЕГИЧЕСКА ОС: АНГАЖИРАНОСТ, УЧАСТИЕ И РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
2.1. ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ И УЧАСТИЕ
2.1.1. Популяризиране на платформите за обмен на данни и информация и комуникация на и за младите хора в България
13.Дейност 1 „Насърчаване обмена на информация и комуникация между младежките организации и клубове.“2021 г.ОМД Община РусеБюджет на ОМД
14.Дейност 2 „Провеждане на целенасочени проучвания за потребностите от информация по въпроси, които засягат младите хора“2021 г.ОМД Община РусеБюджет на ОМД
2.1.2. Насърчаване на активното включване и ангажираност на младите хора във форми и организации за развитие на гражданско самосъзнание и участие
15.Дейност 1 „Организиране на обучения, насърчаващи младежката ангажираност, публичното говорене, дебатиране и младежка активност “2021 г.ОМД Община РусеБюджет на Община Русе и ОМД
16.Дейност 2 „Организиране на обучения насочени към противопоставяне на расизма, ксенофобията, езика на омразата и други“2021 г.ОМД Община РусеБюджет на ОМД
17.Дейност 3 „Насърчаване партньорството между младите хора и Общинска администрация в процеса на вземане на решения“2021 г.ОМД Община РусеБюджет на ОМД
18.Дейност 4 „Обучения за насърчаване и развитие на младежкото лидерство“  2021 г.ОМД Община РусеБюджет на Община Русе и ОМД
19.Дейност 5 „Кампании за гражданска отговорност и активно участие на младите хора във всички сфери на общественото развитие“2021 г.ОМД Община РусеБюджет на ОМД
20.Дейност 6 „Национално състезание по Дебати“2021 г.ОМД Община РусеБюджет на Община Русе и ОМД
2.1.3. Насърчаване на младежкото доброволчество
21.Дейност 1 „Организиране на информационни кампании за популяризиране на младежкото доброволчество“2021 г.ОМДБюджет на ОМД
22.Дейност 2 „Съдействие при организиране на младежки доброволчески инициативи“2021 г.ОМД Община РусеБюджет на Община Русе и ОМД
23.Дейност 3 „Осигуряване на подходящо обучение и менторство за младите доброволци“2021 г.ОМДБюджет на ОМД
24.Дейност 4 „Популяризиране на възможностите на Европейски корпус за солидарност и развитие на местното и международно доброволчество“2021 г.ОМДБюджет на ОМД
2.1.4. Възпитание в устойчиви морално-етични ценности и интерес към същностните характеристики на общество
25.Дейност 1 „Насърчаване, организиране и подкрепа на младежки инициативи свързани със съхраняване и поддържане на традициите, обичаите и паметта на поколенията“2021 г.ОМДБюджет на ОМД
26.Дейност 2 „Организиране на посещения на исторически обекти с образователна цел “2021 г.ОМД; Община РусеБюджет на ОМД
2.2. РАВЕНСТВО, МНОГООБРАЗИЕ И ПРИОБЩАВАНЕ
2.2.1. Противодействие на нетолерантността, дискриминацията, агресията и насилието
27.Дейност 1 „Организиране и провеждане на информационна кампания „Заедно в различието“09.2021 г.МКБППМНОт бюджета на МКБППМН
28.Дейност 2 „Организиране на групови срещи с психолог с цел противопоставяне на агресията и насилието“2021 г.ОМДБюджет на ОМД
29.Дейност 3 „Провеждане на индивидуални срещи с психолог за младежи и техните родители“2021 г.ОМДБюджет на ОМД
2.2.2. Противодействие и предотвратяване на противообществените прояви, извършени от непълнолетни лица
30.Дейност 1 „Провеждане на инициативи относно формиране на общественоприемливи нагласи и умения – „# ♥ Русе“, включени в плана за работа на МКБППМН за 2021 г.“07. 2021 г.МКБППМНОт бюджета на МКБППМН
31.Дейност 2 „Създаване на групи за взаимопомощ за подпомагане на семейства на младежи в конфликт със закона относно повишаване на родителския капацитет и прилагане на ефективни и алтернативни подходи за родителско влияние“01.03.-31.12.2021 г.МКБППМНОт бюджета на МКБППМН
2.2.3. Насърчаване приобщаването и социалната интеграция на младите хора със специфични потребности и в риск от маргинализация
32.Дейност 1 „Предоставяне на възможности за включване в младежки дейности и подкрепа“2021 г.ОМДБюджет на ОМД
2.3. ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ
2.3.1. Лесен достъп до информация за младежки организации, услуги, образователните програми, програми за заетост, инструменти за професионално ориентиране, младежки стажове и проекти
33.Дейност 1 „Поддържане на информационна страница за услуги, насочени към младите хора“2021 г.ОМДБюджет на ОМД
34.Дейност 2 „Предоставяне на информация, като част от европейската информационна мрежа „Евродеск“2021 г.ОМДБюджет на ОМД
35.Дейност 3 „Консултиране на младите хора във връзка с образователни програми, младежки програми и проекти“2021 г.ОМДБюджет на ОМД
36.Дейност 4 “Организиране на информационни срещи по метода „Връстници обучават връстници “2021 г.ОМДБюджет на ОМД
2.3.2. Развитие на информационната грамотност на младите хора и капацитета на младежките организации за информиране, консултиране и обучение на младите хора
37.Дейност 1 „Организиране на обучения насочени към формиране и развитие на медийна грамотност30.06.2021 г.ОМД  Бюджет на ОМД
2.4. ПОЛИТИКИ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
2.4.1. Развитие на местни политики, съобразени с потребностите на младите хора от малките населени места и селските райони
38.Дейност 1 „Институционална подкрепа на младите хора за създаване на младежко представителство“2021 г.Община РусеБюджет на Община Русе
39.Дейност 2 „Инициативи на младите хора в малките населени места на територията на общината чрез активна комуникация и участие в събития на младежката общност“2021 г.Община РусеБюджет на Община Русе
3. СТРАТЕГИЧЕСКА ОС 3: CОЦИАЛНО БЛАГОПОЛУЧИЕ
3.1. ФИЗИЧЕСКО И ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ
3.1.1. Създаване на условия и насърчаване на младите хора към здравословен начин на живот, здравословно хранене, физическа активност и спорт
40.Дейност 1 „Организиране на беседи на тема „Здравословен начин на живот, съчетани с походи, излети, спортни игри на открито“2021 г.ОМДБюджет на ОМД
41.Дейност 2 „Провеждане на занимания и тренировки по източни изкуства“2021 г.ОМД; ЦПЛР – УСШБюджет на ОМД и ЦПЛР – УСШ
42.Дейност 3 „Провеждане на занимания и тренировки по шахмат“2021 г.ОМДБюджет на ОМД
43.Дейност 4 „Провеждане на шахматни турнири“2021 г.ОМДБюджет на ОМД
44.Дейност 5 „Провеждане на турнири по източни изкуства“2021 г.ОМД; ЦПЛР – УСШБюджет на ОМД и ЦПЛР – УСШ
3.1.3. Фокус и промотиране на психичното здраве на младите хора, целенасочена превенция на риска от психични заболявания
45.Дейност 1 „Групови консултации с психолог с цел превенция на риска от психични заболявания“2021 г.ОМДБюджет на ОМД
46.Дейност 2 „Индивидуални консултации с психолог, с цел превенция на психични заболявания“2021 г.ОМДБюджет на ОМД
3.1.5. Превенция и подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора
47.Дейност 1 „Организиране на  кампании за превенция на ХИВ/СПИН“05.12.2021 г.ОМД  Бюджет на ОМД
48.Дейност 2 „Подкрепа от психолог за повишаване на родителските умения на младите родители.“2021 г.ОМД  Бюджет на ОМД
3.2. ЕКОЛОГИЧНО ПОВЕДЕНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
3.2.1. Постигане на осъзната промяна в мисленето и поведението на младите хора по отношение на опазването на околната среда
49.Дейност 1 „Организиране на екологични доброволчески инициативи, свързани с облагородяване на градската среда“2021 г.ОМДБюджет на ОМД
50.Дейност 2 „Организиране на екологични доброволчески инициативи, с цел осъзнаване и промяна в мисленето“2021 г.ОМДБюджет на ОМД
3.3. СВОБОДНО ВРЕМЕ, ТВОРЧЕСТВО И КУЛТУРА
3.3.1. Създаване на стимулираща среда и насърчаване активността на младите хора и пълноценното прекарване на свободното им време
51.Дейност 1 „Конкурс-рецитал „За да я има България“ – 17 то издание03.03.2021 г.ОМДБюджет на ОМД
52.Дейност 2 „Конкурс за рисунка и фотография, посветен на опазването на водата“ – 14 то издание22.03.2021 г.ОМДБюджет на ОМД
53.Дейност 3 „Конкурс за млади поети „Пробуждане“ 4-то издание15.04.2021 г.ОМДБюджет на ОМД
54.Дейност 4 „Международен танцов фестивал „Танцуваща река“ – 14-то издание“04.2021 г.ОМДБюджет на ОМД
55.Дейност 5 „Организиране на изложба на млади художници“30.06.2021 г.ОМДБюджет на ОМД
56.Дейност 6 „Отбелязване на международния ден на младежта „12.08.2021 г.ОМД; Община РусеБюджет на Община Русе и ОМД
57.Дейност 7 „Международен младежки мажоретен фестивал „Ритъм и марш“ 4-то издание“31.10.2021 г.ОМД; Община РусеБюджет на Община Русе и ОМД
58.Дейност 8 „Международен конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Северно сияние“ – 25-то издание“10.10.2021 г.Сдружение „Северно сияние“; ОМД и Община РусеБюджет на Община Русе и ОМД
59.Дейност 9 „Международен фолклорен фестивал „Северина“ 8-мо издание“03.10.2021 г.ОМД; Община РусеБюджет на Община Русе и ОМД
60.Дейност 10 „Национална хорова среща“ – 9-то издание“31.10.2021 г.ОМДБюджет на ОМД
61.Дейност 11 „Групови репетиции по класически и модерен балет в различни възрастови групи и нива – балет „Импулс“2021 г.ОМДБюджет на ОМД
62.Дейност 12 „Групови репетиции по народни танци в различни възрастови групи и нива – ФТС „Зора“2021 г.ОМДБюджет на ОМД
63.Дейност 13 „Индивидуални и групови репетиции по естрадно, поп и джаз пеене – ВС „Икономов“ и ВГ „Приста“2021 г.ОМДБюджет на ОМД
64.Дейност 14 „Репетиционна дейност на Хор „Свети Георги Победоносец“2021 г.ОМДБюджет на ОМД
65.Дейност 15 „Репетиционна дейност на градски мажоретен състав „Екстрийм“2021 г.ОМДБюджет на ОМД
66.Дейност 16 „Провеждане на организирана дейност по приложни изкуства и рисуване – клуб „Палитра“2021 г.ОМДБюджет на ОМД
67.Дейност 17 „Групови репетиции по актьорско майсторство – Театрално студио „Маска“2021 г.ОМДБюджет на ОМД
68.Дейност 18 „Насърчаване и подпомагане на талантливи младежи в областта на аерозолното изкуство чрез организация на конкурси за улично изкуство на места определени от Община Русе“2021 г.Община РусеБюджет на Община Русе
69.Дейност 19 „Създаване на градски фанфарен оркестър като клуб в структурата на ОбДЦКИ – Русе“2021 г.Община Русе ОбДЦКИ – РусеБюджет на Община Русе и ОбДЦКИ
70.Дейност 20 „Фестивал на книгата“05.2021 г.Община Русе; РБ „Любен Каравелов“Бюджет на Община Русе и РБ „Любен Каравелов“
71.Дейност 21 „Национален фолклорен конкурс за изпълнители на народна музика – певци и инструменталисти „Дунавски славеи“07.2021 г.ОбДЦКИ – РусеБюджет на Община Русе и ОбДЦКИ
72.Дейност 22 „Национален ученически театрален фестивал „Климент Михайлов“06-07.2021 г.Община Русе ОбДЦКИ – РусеБюджет на Община Русе и ОМД
73.Дейност 23 „Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“30.10.2021 г.Община Русе ОбДЦКИ – РусеБюджет на Община Русе и ОМД
74.Дейност 24 „Национален конкурс по изобразително и приложно изкуство „Магията на изкуството“03.2021 г.ОбДЦКИ – РусеБюджет на Община Русе и ОМД

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА‘2021.

Организационните дейности, координацията и ресурсите за изпълнение на националните и местни политики за младите хора са регламентирани в Закона за младежта.

Финансовите средства за изпълнение на националните и общински програми за младежта се осигуряват от републиканския бюджет и се планират ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България и общинските бюджети. Финансирането се осъществява в рамките на средствата, планирани по бюджетите на отговорните институции чрез Държавния бюджет за съответната година, включително за младежките национални програми, средства от общинските бюджети за младежки дейности и програми, със средства от Европейските фондове, програмите „Еразъм“ и „Европейски корпус за солидарност“, други програми на Европейската комисия, Съвета на Европа и други източници.

Условията и редът за финансиране на проекти по националните програми за младежта се определят с наредба на Министъра на младежта и спорта съгласувано с Министъра на финансите.

Стандартите за делегираните от държавата младежки дейности и за финансиране чрез общинските бюджети на местни младежки дейности се определят с решение на Министерски съвет.

За периода 2021-2023 г. държавното финансиране на младежките дейности се осъществява по Бюджетна програма „Младите в действие”, чиято цел еда провежда ефективна национална политика за младежта, да стимулира инициативността на младите хора и техните организации и структури за успешното им развитие и реализация в обществения живот на страната и Европейския съюз.

Бюджетната програма „Младите в действие” се управлява от специализираната администрация на Министерството на младежта и спорта – дирекция „Младежки политики”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Бюджетна програма – 2500.05.01 – „Младите в действие”   
 (класификационен код и наименование на бюджетната програма)
Показатели за изпълнениеМерна единицаБюджет 2021 г.Прогноза 2022 г.Прогноза 2023 г.
1. Показател „БГ младеж“лв.173 900173 900173 900
2.Показател „Национална програма за младежта“лв. 800 400 800 400800 400
3. Показател „Национална програма за младежки дейности (по чл. 10а от Закона за хазарта)”лв.5 405 0005 405 0005 405 000

Предвиденият ресурс за дейности в Общинския годишен план за младежта в „Бюджет 2021“ на Община Русе е в размер на 20 000 лева.

Изключително важно за ефективното изпълнение на настоящия план е координацията и взаимодействието между Община Русе и другите институции, имащи отношение към развитието на младото поколение:

 • Министерството на младежта и спорта
  • Министерство на образованието и науката
  • Областна администрация Русе
  • Регионално управление на образованието – Русе
  • Дирекция „Социално подпомагане“ –  Русе
  • Дирекция „Бюро по труда“ – Русе
  • Училищата на територията на община Русе
  • Социални услуги, предоставяни на територията на община Русе
  • Читалища в община Русе;
  • Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Русе
  • Български младежки червен кръст
  • Неправителствени организации и сдружения, работещи по проблемите на младите хора
  • Центрове за подкрепа на личностното развитие
  • Спортните клубове на територията на общината.

V. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА.

Действията за мониторинг, оценка и актуализиране са заложени в общоприети индикатори за ефективност и система за контрол, която влиза в сила с Решението на Общинския съвет за приемане на настоящия ОГПМ‘ 2021.

Контролът по изпълнението на Общински годишен план за младежта 2021 се осъществява от кмета на Община Русе чрез зам.-кмет „Хуманитарни дейности“. Мониторинг на текущото изпълнение на утвърдените дейностите се осъществява от Дирекция „Хуманитарни дейности ” в Община Русе, а  ръководителите на Общински младежки дом – Русе, Център за подкрепа и личностно развитие ЦУТНТ – Русе и ОбДЦКИ – Русе осъществяват контрол по изпълнение на заложените дейности. Предварителен контрол на текущото изпълнение на бюджета се осъществява от финансов контрольор в Община Русе.

Ще бъдат извършвани наблюдения, проучвания, анкетни допитвания. В периода на реализация на дейностите, наблюдението на плана и координацията между ангажираните институции, ще бъде осъществявана от експерти на общинска администрация и в резултат ще бъде изготвен годишен отчет за реализираните инициативи, който ще се предоставя в Областна администрация Русе.

Планът е отворена система и подлежи на промени през годината при постъпване на предложения и идеи за младежки мероприятия и дейности.

VI. ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ОБЩИНСКИЯ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА.

Мерките за информираност и публичност на ОГПМ‘2021 са предвидени във всяка дейност от различните направления според спецификите на конкретните инициативи, събития, акции и кампании. Всички прояви на младежка активност, предмет на ОГПМ‘2021, се популяризират с прессъобщения на официалната интернет страница на Община Русе и в социалните мрежи чрез страниците на ОМД-Русе, ОбДЦКИ-Русе, Младежкия парламент, ЦПЛР – ЦУТНТ – Русе, ЦПЛР – УСШ – Русе и неформалните младежки групи, формирани за всяка конкретна инициатива. Местните и централни медии се уведомяват чрез пресконференции или публикации. Всички събития с фестивален и конкурсен характер имат бюджет за информация и публичност, в тази връзка според спецификата на събитието се изработват транспаранти, винили (за сцена, стена, билборд), флайери, работни материали, рекламни тениски, шапки и др.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)