Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 446

РЕШЕНИЕ № 446

Прието с Протокол № 22/29.01.2009 г.

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т.т. 6 и 7 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1, т. 2 , и чл. 66, ал.1 от ЗМДТ, и чл.14, ал.1 от Наредба № 16 на ОбС-Русе , Общинския съвет реши:

         1. Утвърждава план – сметка за необходимите разходи през 2009 г.:
1.1.Утвърждава план – сметка за необходимите разходи през 2009 г. в размер на  7 575 357 лв., съгласно Приложение 1, разпределени по населени места в Приложение 1а.
         1.2.Утвърждава разходване на средства неусвоени през 2008 год. и преходен остатък от 2008 год. към дата 31.12.2008 год. разпределени в Приложение 2 –  5 147 061  лв.
         1.3. Очакваните приходи за извършване на услугите по Приложение 1, за 2009 г. да се определят на следната база:
Приходи от ТБО за 2009 год. при 100% събираемост:
Облог за ФЛ                                                                                 – 2 937 914 лв.

Облог за ЮЛ                                                                                – 5 600 442 лв.

                                                                                                               538 356 лв.
Годишен недобор                                                                            930 840 лв.
                                                                                            ОБЩО :    469 196 лв.

            Приходи от ТБО за 2009 г. при 80% събираемост: 7 575 357 лв.

2. Определя размера на таксата за битови отпадъци за 2009 г., както следва:
2.1. За имоти намиращи се в районите, в които общината е организирала: събиране и извозване на битови отпадъци, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и обезвреждане на битовите отпадъци в депо –  на база данъчна оценка (отчетна стойност) на имотите в промили, съгласно Приложение 3.
2.2. За имотите на предприятията: ТПКИ „Прогрес”, ЕООД „Тих труд”-Русе и „УСПЕХ ЕРЛТЕХ ССБ” ЕООД, където работят хора с физически и сензорни увреждания, и религиозните общности и институции вписани в регистъра по Закона за вероизповеданията се събира такса в размер на 4,0 промила от отчетната стойност на имота, в т.ч.:
– за сметосъбиране и сметоизвозване     – 1.5 промила,
– за обществена хигиена                          – 2.1 промила
– за обезвреждане на битови отпадъци   – 0.4 промила
2.3. За нежилищни имоти на предприятия, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци се събира такса за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в промил от отчетната стойност на имотите, за съответното населено място, определен съгласно Приложение 3, кол.5.
2.4. За жилищни и нежилищни имоти на граждани, и жилищни имоти на фирми, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци се събира такса за поддържане на чистотата  на териториите за обществено ползване в промил от данъчната оценка на имотите, за съответното населено място, определен съгласно Приложение 3, кол.5.
2.5. За имотите, за които е подадена декларация по чл. 16, ал. 5, от Наредба 16 на ОбС-Русе се събира такса за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в промил от данъчната оценка (отчетната стойност) на имотите, за съответното населено място, определен съгласно Приложение 3, кол.5.
2.6. Според количеството на битовите отпадъци за лицата подали декларации по чл.16, ал. 1, от Наредба 16 на ОбС-Русе до 30.11.2008 г. – сбора от:
 2.6.1. Годишна такса в левове за 1 брой деклариран съд за битови отпадъци:
– гр. Русе:

Вид на съда

Стойност, лв.

Бургаски контейнер 4,2 м3

6 173

„Бобър” 1,1 м3

4 042

Пластмасова кофа 0,240 м3

353– кв. Средна кула, кв. Долапите, Чифлика, с. Николово, с. Червена вода, с. Тетово, с. Ново село, с. Басарбово, с. Семерджиево, с. Сандрово, с. Хотанца, с. Просена, с. Ястребово, с. Долно Абланово:

Вид на съда

Стойност, лв.

„Бобър” 1,1 м3

406

Пластмасова кофа 0.120 м3

59

  • гр. Мартен:

Вид на съда

Стойност, лв.

„Бобър” 1,1 м3

753

Пластмасова кофа 0.120 м3

59

  • с.о. ДЗС:

Вид на съда

Стойност, лв.

„Бобър” 1,1 м3

481

Пластмасова кофа 0,120 м3

73

и
2.6.2. Такса за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в промил от отчетната стойност (данъчната оценка) на имотите, за съответното населено място, определен съгласно Приложение 3, кол.5.
3. Продължава дейността на  звено “Контрол” от 12 човека (6 бр. щатна численост и 6 бр.  нещатна численост)/:
– Младши специалист – Контрольор – 6 броя, по трудов договор.
– Обществен Контрольор – 6 броя, по граждански договор – предмет на договаряне.

             Задължава кмета да отрази числеността и фонд работна заплата в Бюджета за 2009 г. по съответните параграфи (в рамките на 71 000 лв.)