Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 447 Прието с Протокол № 19/23.02.2017 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 и ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.10, ал.2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:
Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на управление на Кметство – Мартен върху част, представляваща помещение с площ от 80,83 кв.м., разположено в източната част на първия етаж на двуетажна масивна административно-търговска сграда със застроена площ 1538,58 кв.м., изградена в поземлен имот №0.277 по кадастралния план на гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, представляващ УПИ VIII-277 – за Общински център в кв. 18 А по регулационния план на гр. Мартен, с адрес: град Мартен, ул. „Христо Смирненски” № 7, предмет на АПОС №7332/02.09.2014 г., вписан под №139, том 30, н.д.5904, дв.вх. 11848, вх. №12076 от 12.09.2014 г. по описа на Службата по вписванията – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)