Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 447 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.14, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА  и във връзка с чл.14, т.7, т.8  и т.9 от Раздел IV  на Учредителния акт на Фондация „Русе – град  на свободния дух“, както и с чл.4, ал.1 и ал.3, чл.9, ал.1 от Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Фондация „Русе – град на свободния дух“, Общински съвет – Русе реши:

1.Приема основни насоки и програма за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2021 г./Приложение№1/

2.Приема бюджет на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2021 г.  /Приложение 2/ 

3. Упълномощава Управителния съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух“ да организира провеждането на посочените в насоките конкурси/кампании съобразно приети от УС правила, да определи класираните участници и да предостави определеното финансиране за реализиране на съответното мероприятие в изпълнение на Основни насоки за работа на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2021 г.

Подготвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

Приложение 1

Основни насоки за дейността и работна програма на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2021 година

Организиране на събития в подкрепа на кампанията

„Русе – град на свободния дух“

Иницииране на конкурси и селекция на проекти в направление „Местни инициативи“ с  акцент върху събития и инициативи с висока обществена значимост и добавена стойност за местните общности, насърчаване на новите нестандартни и оригинални идеи в сферата на културата, културно-историческото наследство, изкуството, науката и образованието, в това число неформалното образование, иновациите, младежките дейности, развитие на гражданското общество и спорт;

 • Иницииране на иновативни събития, които подсилват ”чувството за общност” сред русенци, улесняват диалога между представители на различни културни, образователни и професионални групи, насърчават междусекторните форми на сътрудничество/ фестивали, концерти, пленери, изложби, спектакли, пърформанси, конференции и публични дискусии и др./
 • Подкрепа за реализирането на  устойчиви идеи с потенциал за развитие, които допринасят за популяризирането на Русе като град на традиции и новаторство на национално и международно ниво.
 • Подкрепа и иницииране на събития в областта на масовия спорт, като основа за здравословен начин на живот.

Подкрепа на талантливи русенци, изявяващи се в различни сфери

на изкуството, културата, образованието и спорта

 • Прием на искания за подпомагане  и селекция на лица с изявени дарби от Община Русе в рамките на фонд „Лицата на Русе“, с цел задоволяване на образователни потребности,  професионално развитие, постигане на по-високи резултати, реализация на иновативен продукт в сферата на културата и изкуството, образованието, високите технологии и спорта;
 • Поддържане на програма за подкрепа и популяризиране на изявени деца и младежи от Русе   
 • Присъждане на награда „Посланици на свободния дух“ на лица с доказани постижения в областта на изкуството, културата, науката и образованието, изобретенията и новите технологии.

Утвърждаване на Русе като „град на свободния дух“:

Поддържане на уеб-базирани форми за информиране, популяризиране и участие (Интернет страница, присъствие в социалните мрежи, YouTube канал, Интернет медии);

 • Въвеждане на бранда „Русе – град на свободния дух“ като обединяваща платформа. Общ знаменател, под който хората могат да развиват града си и да го представят пред света. Обединяване на индивидуалните позитивни усилия на  жителите на Русе около слогъна “Русе – град на свободния дух” като отличителна характеристика на града, който населяват.
 • Организиране на кампании за популяризиране на Русе като привлекателна туристическа дестинация;
 • Поддържане на мрежа от културни посланици на кампанията „Русе – град на свободния дух“ – популярни и емблематични личности, свързани с града и региона;
 • Популяризиране и разпространяване на символите на кампанията сред представители на публичния, частния и гражданския сектор;
 • Сондиране на общественото мнение относно ефективността на кампанията „Русе – град на свободния дух“.

Мониторинг и сравнителен анализ на културните политики и събития на местно ниво

 • Анализ на добри практики;
 • Събиране и обработване на статистическа информация относно развитието на културния сектор в Русе и региона;
 • Мониторинг и сравнителен анализ на културните политики;

Набиране на средства

 • Привличане на дарения от български и чуждестранни физически и юридически лица в подкрепа на кампанията  „Русе-град на свободния дух“.

Проектна дейност

 • Идентифициране на възможностите за кандидатстване за финансиране по програми на ЕС и други донорски схеми.

Разширяване и поддържане на устойчива мрежа от партньорства и междусекторно сътрудничество

 • Партньори от Русе и региона;
 • Партньори от България;
 • Партньори от Гюргево и Букурещ;
 • Партньори от Дунавските страни;
 • Партньори от побратимени на Русе градове;
 • Партньорства с потенциални спонсори на кампанията;
 • Други партньорства.

Създаване на мрежа от доброволци и стажанти

 • Привличане на младежи от  неправителствени организации и клубове, студенти

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

Приложение 2

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ФОНДАЦИЯ „РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ“ ЗА 2021 Г.

ПриходиРазходи
1. Преходен остатък от целеви дарения за кампанията „Русе – град на свободния дух“ през 2020 г.  63 569 лв.1. Човешки ресурси38 500 лв.
2. Преходен остатък от целеви дарения за кампанията „Талант без граници“ през 2020 г.8682 лв.
3. Целеви средства от бюджета на Община Русе за 2021 г.100 000 лв.2. Външни услуги и реклама/ в т.ч. счетоводно и правно обслужване, реклама, банкови и държавни такси, разходи по поддръжка на офис и др./15 000 лв.
4. Дарения за 2021 г.120 000 лв.3. Командировки в страната и чужбина2000 лв.
4. Реализиране на проекти по програма “Местни инициативи”и подкрепа в рамките на фонд “Лицата на Русе”236 751 лв.
Общо приходи:292 251 лв.Общо разходи:292 251 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)