Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 447 Прието с Протокол № 21/18.02.2013 г.

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9, чл.66а от ЗОС и чл.4 ал.2 и ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:
1. Приема Отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.
Приложение № 1 – Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.
Приложение № 2 – Сравнителна таблица за дейностите по управление на общинската собственост за 2010 г., 2011 г. и 2012 г.
2. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2013 година.
Приложение № 3 – Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2013 година.

Изтеглете цялото решение от тук!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)