Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 447

РЕШЕНИЕ № 447
Прието с Протокол № 22/29.01.2009 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе:
1. В чл. 15 текста се заличава и се създават две алинеи:
„Ал. 1 Данъкът върху недвижимите имоти на граждани и жилищните имоти на предприятия е в размер на 1 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.”
„Ал. 2 Данъкът върху недвижимите имоти на предприятия е в размер на 1.5 на хиляда върху данъчната оценка /отчетната стойност/ на недвижимия имот.”
2. В чл. 32 ал. 3
Текстът „внесени в страната като нови” се заменя с „които не са регистрирани за движение в страната ”
3. В чл. 35, ал. 2 числото „3” се заменя с „2.2”.
4. В чл. 51 се правят следните изменения:
„Ал. 6 става ал. 7”
Създава се нова ал. 6, с текст: „Лицата, които осъществяват в един обект едновременно патентните дейности по т. 3 и т. 31 от приложение № 4, дължат данък само за дейността по т. 3 от приложение № 4.”
5. Създава се нов § 7 с текст:
„Ал. 1 За 2009г. първата вноска на данъка върху недвижимите имоти се внася в срок от 1 март до 30 април.”
„Ал. 2 На предплатилите за цялата година в сроковете по ал. 1 се прави отстъпка от 5 на сто.”
„Ал.3 Определеният размер на данъка по чл.35, ал.2 се дължи от 11 февруари 2009 г.”
6. Създава се нов § 8 с текст:
„В Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе се създава нов параграф – § 14 със съдържание:
„Ал. 1 За 2009г. първата вноска за ТБО по чл. 17 ал. 1 се внася в срок от 01 март до 30 април.”
„Ал 2 На предплатилите за цялата година в сроковете по ал. 1 се прави отстъпка от 5 на сто.””