Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 448 Прието с Протокол № 19/23.02.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал.4 от ЗОС и чл. 10, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общинския съвет реши:
Учредява на Кметство с. Сандрово безвъзмездно право на управление върху недвижим имот-общинска собственост, представляваш УПИ I – спортен терен в кв. 74, по регулационния план на с. Сандрово, ЕКАТТЕ 65348, с площ 38 284 кв.м., заедно с изградената в имота сграда №65348.501.829.1 по кадастралния план на село Сандрово, с предназначение: друг вид обществена сграда, със застроена площ 111 кв.м., намиращ се в село Сандрово, Община Русе, предмет на АПОС №8138/21.12.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)