Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 449 Прието с Протокол № 19/23.02.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, с цел прилагане на регулацията, Протокол №13/17.01.2017 г. на Комисията по общинска собственост, скица за ПУП-ПР за ПИ №903 в кв. 97 по плана на село Николово, Община Русе, във връзка със Заповед №РД-01-3583/07.12.2016 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ПР на ПИ №903 в кв. 97 по плана на село Николово, Община Русе, Общинският съвет реши:
1. Да се прехвърли общинска част, представляваща придаваем терен от 10,87 кв.м. по улична регулация, срещу част от 6,59 кв.м. от ПИ №903 – частна собственост към улица О.Т. 343 до О.Т. 344 в кв. 97 по плана на село Николово, Община Русе и доплащане от Сашо Димитров Русанов на Община Русе цена в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева) и дължимите данъци и такси.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)