Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 449 Прието с Протокол № 21/18.02.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.30, ал.1 от Закона за общинските бюджети, чл.9,ал.2 от Закона за общинския дълг и чл.60, ал.2 Наредба №23 на Общинския съвет за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общинският съвет реши:

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2012г, както следва:
1.1. По прихода: 81 548 329 лв., съгласно Приложение № 1.
1.2. По разхода: 69 823 612 лв., съгласно Приложение № 1.
1.3. Преходен остатък, в размер на 11 724 717 лв / в т.ч. получени средства по проекти в училища в размер на 118 553 лв по §8803/.
2. Приема отчета за капиталовите разходи, съгласно Приложение № 2.
3. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки, съгласно Приложение №3.
4. Приема отчета на план-сметките на общинските предприятия, съгласно Приложение № 4.
5. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно Приложение № 5.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)