Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 45 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост, чл. 8, ал. 1 – 5 от Наредбата за устройство и работата на органите за приватизацията и следприватизационен контрол, чл. 16, ал. 3 от ППЗУПГМЖСВ и чл. 6, ал. 3 от Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, чл. 170, ал. 2 от ЗИНЗС, Общински съвет – Русе реши:

1. Избира за членове на Комисията по общинска собственост:
1.1. Емил Милушев – председател
1.2. Васил Пенчев
1.3. Пенчо Милков
1.4. Велизар Павлов
1.5. Иво Пазарджиев
1.6. Милко Борисов
1.7. Даниела Шилкова – зам.- кмет ИИС
1.8. инж. Димитър Наков – зам.- кмет УТ
1.9. арх. Живка Бучуковска – главен архитект
1.10. Анелия Георгиева – началник отдел ОбС
1.11. Асен Станчев – главен юрисконсулт в отдел ПНО
2. Избира следния състав на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол:
2.1. Емил Милушев – председател
2.2. Тихомир Георгиев
2.3. Александър Неделчев
2.4. Галин Григоров
2.5. Галин Ганчев
2.6. Мирослав Славчев
2.7. Даниела Шилкова – зам.-кмет ИИС-ст;
2.8. Нели Миткова – директор дирекция ИУС
2.9. Гинка Билчева – нач.-отдел СДЗП
2.10. Анелия Георгиева – нач.-отдел ОС
2.11. Антоанета Банчева – старши експерт СДЗП
3. Определя следния състав на Местната комисия по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове:
3.1. Председател: Даниела Антонова Шилкова – зам.- кмет на Община Русе
3.2. Димитър Кънчев
3.3. Кристиян Галев
3.4. Владо Владов
3.5. Росица Герогиева
3.6. Веселин Велчев
3.7. Емилия Стоянова Пенева – директор дирекция ФСД
3.8. Анелия Ангелова Георгиева – началник отдел ОбС
3.9. Асен Василев Станчев – главен юрисконсулт в отдел ПНО
4. Определя следните общински съветници за членове на Комисията на нуждаещи се граждани в общински жилища по чл. 6 от Наредба № 6 на Общински съвет – Русе:
4.1. Кирил Панайотов
4.2. Светлозар Симеонов
4.3. Ивета Георгиева
4.4. Божидар Йотов
4.5. Теодора Константинова
4.6 Айдоан Джелил
5. Създава Наблюдателна комисия по чл. 170, ал. 2 от ЗИНЗС в състав:
5.1. Председател: Събина Павлова
5.2. Симона Евлогиева Балканска – секретар на МКБППМН;
5.3. Магдалена Руменова Иванова – юрисконсулт ОС „ИН”;
5.4. Захари Цветелинов Симеонов – младши експерт в отдел „Социални дейности“ в Община Русе;
5.5. Никола Михайлов
5.6. Мариета Волф
5.7. Борислав Рачев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)