Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 45 Прието с Протокол № 3/21.12.2023г.

        На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ  и заявление с вх. № №УТ-16-40/13.10.2023 г. от Румен Лилянов Стоянов, Общински съвет –  Русе  реши:

  1. Одобрява  задание и разрешава  изработване на  подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – трасе на довеждащ електропровод до  ПИ 63427.153.1970 в м. „Караач“, землище на гр. Русе

през ПИ 63427.152.357 с НТП „За местен път“, общинска собственост и ПИ 63427.153.1971с  НТП „За земеделски труд и отдих“, частна собственост по първи вариант на трасе.

  • Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура  за срок от една година
  • Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)