Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 45 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 2, ал. 1, т. 4, чл. 3, чл. 4, чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

            Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, като заведение за обществено хранене с алкохол, на част от масивна едноетажна сграда, представляваща съвкупност от 3 бр. помещения и спирконавес – автоспирка – публична общинска собственост, която част представлява помещение с площ от 21,05 кв. м, разположено в югозападната част на сградата, ситуирана в УПИ III-530-за обществено обслужващи сгради, от кв. 61, по плана на с.Тетово, Община Русе, (представляващ съобразно документ за собственост УПИ III-530-за кметство, от кв. 61 по плана на с. Тетово, Община Русе), описани в Акт за публична общинска собственост № 4252/09.09.2004 г., с начална месечна тръжна наемна цена 79,00 лв. (седемдесет и девет лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)