Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 450 Прието с Протокол № 19/23.02.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.9, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г., като включва недвижим имот представляващ 1,134/19,12 кв.м. идеални части от самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.4886.1.101, с предназначение: жилище, апартамент, с площ 19,12 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес на имота: град Русе, ул. „Борисова” №120, вх.5, ет.1, предмет на акт за частна общинска собственост вписан под №8141 от 27.01.2017 г. в актовите книги на имотите – общинска собственост към отдел “Общинска собственост”, дирекция „Икономика и управление на собствеността” при Община Русе, вписан под №80, том 2, двр №857, вх. №871/01.02.2017 г. в Агенция по вписванията – Службата по вписванията – град Русе, с прогнозен приход от продажбата му в размер на 800,00 лева, без включени дължими данъци и такси
2. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и Юрий Неделчев Дяков, чрез продажба на частта на Община Русе, съставляваща 1,134/19,12 кв.м. идеални части от самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.4886.1.101, с площ 19,12 кв.м. с предназначение: жилище, апартамент, предмет на Акт за частна общинска собственост, вписан под №8141 /27.01.2017 г., вписан под №80, том 2, двр №857, вх. №871/01.02.2017 г. в Агенция по вписванията – Службата по вписванията – град Русе на Юрий Неделчев Дяков на цена в размер на 800,00 лева, без включени дължими данъци и такси.
3.Дължимите данъци и такси по сделката са за сметка на купувача.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)