Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 450 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл. 53, ал. 3 от Закона за социалните услуги, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие Община Русе да подаде проектно предложение по Процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014- 2020.

2. Създава две нови социални услуги: Център за грижа за лица с психични разстройства с капацитет 15 лица и Център за грижа за лица с различни форми на деменция с капацитет 15 лица  с адрес: град Русе, ул. „Доростол“ №108, считано от датата на стратиране на дейностите по предоставяне на услугите по проекта съгласно Процедура BG05M9OP001-2.090.

3. Одобрява принципно асоциирано партньорство с Министерство на здравеопазването и Държавни психиатрични болници, от които ще бъдат изведени потребители на социалните услуги, след направена оценка на потребностите им. 

Подготвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)