Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 450 Прието с Протокол № 21/18.02.2013 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 12, ал.1 от Закона за Общинските бюджети и чл.37 и чл.38 от Наредба № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет приета с Решение на Общински съвет Русе № 890 от 20.05.2010 г, Общинския съвет реши:

ПРИЕМА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА 2013 г., както следва:

І. ПО ПРИХОДИТЕ на обща сума – 85 515 814 лв.
(разпределени по параграфи съгласно приложения № 1,1А,1Б)
в това число:
1 . Приходи за финансиране на държавни дейности : 44 547 362 лв.
– Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 39 438 358 лв.
– Преходен остатък от 2012г. – делегирани държ. дейности 4 968 943 лв.
– Собствени приходи училища 258 614 лв.
– Временно съхранявани средства – 118553 лв.

2. Приходи за финансиране на местни дейности 40 968 452 лв.
– Обща изравнителна субсидия 4 560 300 лв.
– Целева субсидия за зимно поддържане и снегопочистване 177 300 лв.
– Целева субсидия за капиталови разходи 827 500 лв.

Имуществени данъци и неданъчни приходи 32 182 357 лв.
в т.ч.
– собствени приходи за делегирани разходи 316 700 лв.
– просрочени вземания към 31.12.2012 г. 897 872 лв.
(Приложение № 9)
Трансфери – -904 514 лв.
В т.ч.
Получени трансфери + 59 652 лв.
– М-во на образованието + 59 652 лв.
Предоставени трансфери – 964 166 лв.
– О Ф Д – 100 000 лв.
– Драматичен театър – 40 000 лв.
– Куклен театър – 32 000 лв.
– Проекти – съфинансиране -792 166 лв.
Заеми -1 455 515лв.
– за погасяване заем ТБ Инвестбанк АД -1 931 000 лв.
– за погасяване заем фонд ФЛАГ ЕАД -2 440 000лв.
– възстановяване на заем от извънб.с-ка + 3 873 509лв.
– получени заеми + 5 680 051лв.
– предоставени заеми – 6 638 075лв.
Друго финансиране -1 174 750 лв.
В т.ч.
– отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО – 1 174 750 лв.

Преходен остатък – Местни дейности 6 755 774 лв.

ІІ. ПО РАЗХОДИТЕ на обща сума – 85 515 814 лв.
(разпределен по функции, дейности и видове разходи съгласно приложения
№ 2, 3, 3А, 4, 4А, 5,20)

1. ТЕКУЩ БЮДЖЕТ 81 001 083 лв.
(разпределени по функции съгласно Приложение № 2 )

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАНА ДЕЙНОСТИ 42 884 566 лв. (разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно приложения №,№3 и3А)

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 38 116 517 лв.
(разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно приложения №,№ 4, 4А,20)

2. КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ с бюджетни средства 4 514 731лв.
(съгласно приложен поименен списък на обектите в инвестиционната програма на общината за 2013 година – Приложение №№ 5 и 5а )
– Капиталови разходи с целева субсидия от ЦБ 827 500 лв.
( чл.76 от ПМС 1/09.01.2013 г.)
§ 51 00 Основен ремонт 558 740 лв.
Обект: Ремонт общински пътища-път RSE 3146 Мартен-Сандрово-река
Дунав /119 600лв./ и път RSE 3146 ІІ-23 /Русе-Кубрат/-Тетово-ІІ-23 /Русе-
Кубрат/ 120 000лв./ 239 600 лв.
Обект: Преустройство Доходно здание 319 140 лв.
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти 268 760 лв.
Обект:”Благоустрояване кв. Чародейка, бл. 305 СМР 262 016 лв.
Обект:”Благоустрояване кв. Чародейка, бл. 305 СН и инв. контрол 6 744 лв.

– Капиталови разходи със собствени средства 3 687 231 лв.

3. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ с извънбюджетни средства 90 500 лв.
/Приложения №№5 и 8/

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА – ВСИЧКО: 4 605 231 лв.

ІІІ. Приема разпределението на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл.14, ал.2 от ЗДБРБ за 2013г. съгласно Приложение № 10.

ІV. Приема план-сметките на Специален фонд за инвестиции и ДМА по чл.10 ал.1 т.3 от ЗПСПК и Извънбюджетна сметка за покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол за 2013 год.,съгласно Приложения №,№ 7 и 8.

V. Приема план-сметките на общинските предприятия: ОП “Комунални дейности” ОП “Спортни имоти”; ОП “Управление на общинските имоти” и ОП“Русе арт”, съгласно Приложения №№ 13, 13а, 14, 15, 16.

VІ. Приема плановия размер на разходите по бюджетите на кметствата под формата на субсидии от сборния общински бюджет за 2013 год., съгласно Приложение № 6.

VІІ. Определя числеността на персонала и средствата за заплати за 2013 год. на държавни дейности, дофинансиране и местни дейности, съгласно Приложение № 19.

VIII. Утвърждава следните лимити за разходи:
1.Социално-битови разходи на персонала в размер на 3 на сто върху начислените трудови разходи на лицата назначени по трудови правоотношения (чл.30 ал.2 от ПМС 1/09.01.2013 г.)
2.Разходи за представителни цели ( чл.13 т.3 от ПМС 1/09.01.2013 г.) – 70 580 лв.
3.Лимит на средствата за подпомагане разходите за християнско и мюсюлманско погребение на самотни, бездомни, регистрирани в службата по социално подпомагане лица (чл.33 от ПМС 1/09.01.2013 г.) – Приложения № 11 и № 12

IХ.Утвърждава списък на длъжностите и имената на служителите имащи право на транспортни разходи ( чл.27, ал.1 т.1 и 2 от ПМС 1/09.01.2013 г.), като се лимитират пътуванията по т.1 „в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност” до 10 автобусни билета – Приложение № 17

Х.Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в образованието, който има право на заплащане на част от транспортните разходи до 100 % от цените във втора класа на железопътния транспорт и 85 % по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето им до местоработата и обратно ( чл.62 ал.1 и 2 от ПМС 1/09.01.2013 г.) – Приложение № 18

ХІ.Определя ( съгласно чл.11 от ЗОД ) максималния размер на новия общински дълг за 2013г. – 5 680 051лв. и максималния размер на общинския дълг към края на 2013г. – 7 611 051лв.

XІІ.Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на местни дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетните сметки и фондове на общината /чл. 24 от Закона за общинските бюджети/.

ХIII.Дава съгласие текущо през годината от свободни бюджетни средства заемообразно да се финансира реализацията на проекти по оперативни програми.

XIV. При възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета на общината за бюджетната 2013 година /чл. 27 от Закона за общинските бюджети/.
1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.
2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности.
3.Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит за неотложни и непредвидени разходи.

XV. Задължава кмета на общината:
1. Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация;
2. Да определи със заповед конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
3. Да ограничи или спира финансирането на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол.
4. Да отразява служебно със заповед промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителя, донора.
5. Да предлага на общинския съвет в частта за делегираните от държавата дейности да се прехвърлят средства между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност с изключение на дейностите на делегиран бюджет при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в делегираната дейност. ( § 39 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 г.)
6. Да договори условията за ползване на утвърдените средства за подпомагане на организации с нестопанска цел (пенсионерски клубове, дружества на инвалиди, неправителствени организации за социални дейности, читалища и др.).
7. Да отразява служебно със заповед трансформирането на средствата за съфинансиране на спечелени проекти по Красива България и по оперативни програми, планирани по обекти в капиталовия бюджет от разходната част, като предоставени трансфери със знак минус от прихода, съгласно изискванията на ДДС 07 и ДДС 08 от 04.04.2008 г. на Министерство на финансите Дирекция „Държавно съкровище”.

XVІ. Определя второстепенни разпоредители с бюджетни кредити за 2013г.:
1.В системата на Народната просвета заведения, които да прилагат системата на делегиран бюджет за 2013 г., както следва:
ОУ “Тома Кърджиев” Директор
ОУ “Васил Априлов” Директор
ОУ “Никола Обретенов” Директор
ОУ “Алеко Константинов” Директор
ОУ “Иван Вазов” Директор
ОУ “Любен Каравелов” Директор
ОУ с. Тетово Директор
ОУ “Ангел Кънчев” Директор
Средношколско общежитие Директор
ОУ “Братя Миладинови” Директор
Ученическа спортна школа Директор
ОУ “Христо Смирненски” – кв. Долапите Директор
ОУ “Отец Паисий” Директор
СОУ “Васил Левски ” Директор
ОУ “Отец Паисий” – с. Мартен Директор
ОУ “Кирил и Методий” – с. Семерджиево Директор
ОУ “Г. С. Раковски” – с. Ново село Директор
ОУ “Кирил и Методий” – с. Николово Директор
СОУ с преподаване на немски език Директор
СОУ за европейски езици Директор
Английска гимназия Директор
МГ “Баба Тонка” Директор
СОУ “Христо Ботев” Директор
СОУ “Йордан Йовков” Директор
ОУ “Олимпи Панов” Директор
СОУ “Възраждане” Директор
НУ – с. Хотанца Директор
ЦУТНТ Директор
ПУ „Петър Берон” Директор
ЦДГ – кв. Средна кула Директор
ОДЗ – с. Мартен Директор
ОДЗ – с. Николово Директор
ЦДГ “Слънце” Директор
ЦДГ “Радост” Директор
ЦДГ “Иглика” Директор
ЦДГ “Незабравка” Директор
ЦДГ “Звездица” Директор
ЦДГ “Пинокио” Директор
ЦДГ “Ралица” Директор
ЦДГ “Здравец” Директор
ЦДГ “Чучулига” Директор
ЦДГ “Русалка” Директор
ЦДГ “Детелина” Директор
ЦДГ “Червена шапчица” Директор
ОДЗ “Снежанка” Директор
ЦДГ “Пролет” Директор
ЦДГ – с. Ново село Директор
ЦДГ “Зора” Директор

2.Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в областта на културата:
Регионална библиотека Директор
Регионален исторически музей Директор
Художествена галерия Директор
3.Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които нямат статут на юридически лица,както следва:
І. Функция „Отбрана и сигурност”
СЗ “КООРС” Директор
ІІ.Функция „Жил.строителство и БКС”
ОП “Комунални дейности” Директор
III Функция “Здравеопазване”
Филиално счетоводство Детски ясли,
Детска млечна кухня и Медицинско обслужване
в образованието. Директор на дирекция „Здравеопазване и социални дейности“

IV.Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
Обединено счетоводство социални дейности Директор на дирекция „Здравеопазване и социални дейности“

V.Функция „Други дейности по икономиката”:
1. ОП “Спортни имоти” Директор
2. Общински младежки дом Директор
3. Общински детски център за култура и изкуство Директор
4 ОП “ Управление на общинска собственост” Директор
5. ОП “Русе арт” Директор

VІ. Кметства:
Кмет на кметство – с. Николово
Кмет на кметство – с. Мартен
Кмет на кметство – с. Ново село
Кмет на кметство – с. Червена вода
Кмет на кметство – с. Семерджиево
Кмет на кметство – с. Басарбово
Кмет на кметство – с. Просена
Кмет на кметство – с. Хотанца
Кмет на кметство – с. Сандрово
Кмет на кметство – с. Тетово
Кмет на кметство – с. Ястребово
Кмет на кметство – с. Бъзън

XVII.Дава съгласие дейностите в културата да прилагат системата на делегирани бюджети като им се предоставя право на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на самостоятелен бюджет и им се преотстъпват приходи от планираните постъпления в сборния бюджет на общината в размер на 141 700лв. (Приложение № 1А).

XVIII. На основание § 71 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 год. във връзка с прилагане на система на делегирани бюджети в системата на народната просвета, делегира право на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на самостоятелен бюджет във всички училища и обслужващи звена в образованието, като от планираните постъпления в сборния бюджет на общината им се преотстъпват собствените приходи в размер на 258 614лв. (Приложение № 1А)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)