Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 451 Прието с Протокол № 19/23.02.2017 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1, ал.9 и ал.10, чл.37, ал. 4, т.4 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл.40, ал.1 от Наредба №1 на Общинския съвет Русе, във връзка с чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката, протокол №8/22.06.2016 г. на Комисията по общинска собственост и заявления за откриване процедура за учредяване на право на строеж, Общинският съвет реши:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г., с учредяване на право на строеж в следните имоти общинска собственост:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 63427.8.207 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 4034 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за съоръжение на топлофикационен провод, находящ се в гр. Русе, Източна промишлена зона, предмет на Акт за частна общинска собственост №8151/19.01.2017 г., за изграждане на площадков елемент на газопреносната мрежа – газоизмервателен пункт с размери 1,25/1,60 м. и застроена площ в размер на 2,00 кв.м., с прогнозен приход в размер на 230,00 лв.
1.2. Поземлен имот с идентификатор 63427.1.231 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 1416 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, находящ се в гр. Русе, бул. „Родина“, предмет на Акт за частна общинска собственост №8149/18.01.2017 г. за изграждане на площадков елемент на газопреносната мрежа – газоизмервателен пункт с размери 1,25/1,60 м. и застроена площ в размер на 2,00 кв.м., с прогнозен приход в размер на 313,00 лева.
2. Дава съгласие за учредяване на право на строеж на „Овергаз мрежи“ АД за изграждане на площадкови елементи на газопреносната мрежа – газоизмервателни пунктове в следните имоти общинска собственост:
2.1 Поземлен имот с идентификатор 63427.8.207 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 4034 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за съоръжение на топлофикационен провод, находящ се в гр. Русе, Източна промишлена зона, предмет на Акт за частна общинска собственост №8151/19.01.2017 г., за изграждане на площадков елемент на газопреносната мрежа – газоизмервателен пункт с размери 1,25/1,60 м. и застроена площ в размер на 2,00 кв.м., на цена от 230,00 лв, без включени други дължими данъци и такси.
2.2. Поземлен имот с идентификатор 63427.1.231 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 1416 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, находящ се в гр. Русе, бул. „Родина“, предмет на Акт за частна общинска собственост №8149/18.01.2017 г. за изграждане на площадков елемент на газопреносната мрежа – газоизмервателен пункт с размери 1,25/1,60 м. и застроена площ в размер на 2,00 кв.м., на цена от 313,00 лв., без включени данъци и такси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)