Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 452 Прието с Протокол № 19/23.02.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 42, ал. 2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост и Протокол №13/17.01.2017 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:
Дава съгласие за учредяване право на пристрояване за изграждане на едноетажна стопанска постройка със застроена площ 114,65 кв.м. към масивна, еднофамилна жилищна сграда със застроена площ 38 кв.м., разположена в УПИ IV-1728, кв. 107 по регулационния план на гр. Мартен, Община Русе, описан в АЧОС №4161/25.02.2004 г., с адрес гр. Мартен, ул. „Страхил войвода“ №45, на ДАРИН АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ и ВЕСЕЛКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА, срещу заплащане на цена в размер на 2189,50 лв., без включени дължими данъци и такси, които се дължат от суперфициарите.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)