Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 452 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общинския съвет – Русе реши:

I. Разходи – държавни дейности

ФУНКЦИЯ „ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Дейност 540 „Домове за стари хора”

§ 5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”                   +1 488лв.

Обект „Мултифункционални легла за лежащи болни – 40 броя

за ДСХ „Възраждане“                   +1 488лв.

§1030 „Текущ ремонт“                                                                                                -1 488лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Дейност 541 „Домове за възрастни хора с увреждания“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”                       +558лв.

Обект „Мултифункционални легла за лежащи болни – 15 броя

за ДПЛФУ „Милосърдие“    +558лв.

§1030 „Текущ ремонт“                                                                                                   -558лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

Всичко разходи държавна дейност:                                                                               0лв.

Всичко разходи по бюджета:                                                                                           0лв.

Подготвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)