Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 452 Прието с Протокол № 22/21.02.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон; чл. 10, ал. 1, т. 5 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет – Русе; чл. 10, ал. 1 (-по решение на Общинския съвет) от Договор за управление, Общинският съвет реши:

1. Освобождава Теменужка Йорданова Караиванова от длъжността Управител на „Изкуство-Д.В.” ЕООД, считано от 01.03.2013 г.
2. Избира Юлиян Константинов Ламбев за управител на „Изкуство-Д.В.”ЕООД, считано от 01.03.2013 г.
3. Задължава Кмета на Община Русе да сключи договор за управление с избрания кандидат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)