Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 452

РЕШЕНИЕ № 452
Прието с Протокол № 22/29.01.2009 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 6, ал.1, т.”к”, ал. 2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и чл.99, ал.3 от Закона за движението по пътища, Общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе:
І.
1. В чл.25 б числото „З2.00” се заменя със „100.00”
2. В чл.53 б , ал.1
Текстът „ за половин час – 0.30 лв.” се заменя с „до един час – 1.00 лв.”
Текстът „за един час – 0.60 лв” се заменя с „по 1.00 лв за всеки следващ започнат час.”
3. В чл. 59, ал. 1, т. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. в буква „а” числото „0,50” се заменя с „1.00”;
2. създава се нова буква „н” – дневен билет с право на достъп до две или повече експозиции – 5 лв.
4. В чл. 59, ал.1, т. 48а.2. е. се правят следните изменения и допълнения :
1. отменя буква „д”.
2. създава нова буква „д” със следното съдържание:
„Разпечатка от принтер на тест А4 – 1 стр. – 0.20 лв.;
– сканиране на изображение – 1 обект или 1 страница – 0.50 лв.”;
3. отменя буква „е”.
4. създава нова буква „е” със следното съдържание:
„Презаписи от фонда на РБ „Л. Каравелов, осъществени от библиотекаря”
– от грамофонна плоча на CD – от 1 до 60 мин – 0.10 лв./мин.;
– от грамофонна плоча на CD – над 60 мин – 0.08 лв./мин.;
– от аудиокасета на СD; от СD на аудиокасета – без значение на времетраенето – 0.06 лв./мин.;
– от СD на СD (на читателя) – 1 бр. СD – 1.50 лв.;
– от СD на СD (предоставено от библиотеката) – 1 бр. – 2.00 лв.;
– от аудиокасета на аудиокасета (на читателя) – 1 бр. – 2 лв./бр.”
5. Създава се нова буква „н” със следното съдържание:
„Копиране на документи от фонда на библиотеката:
– формат А4 – едностранно – 0.10 лв.;
– Формат А4 – двустранно – 0.15 лв.;
– формат А 3 – едностранно – 0,30 лв.;
– формат А3 двустранно – 0,50 лв.
6. Измененията в Наредбата по т.І. влизат в сила от 01.02.2009 г.

ІІ.
1. В чл.27 се правят следните изменения и допълнения:
1.1. В ал.1 след думите “целодневни детски градини” се добавя текста “ и обединени детски заведения”.
1.2. В ал.1 т.2 отпада думата “месечна”.
1.3. В ал.2 след думите “седмични детски ясли” отпада текста “и седмични детски градини”.
1.4. Създава се ал.4 – “За ползване на седмични групи в детски градини и обединени детски заведения, родителите или настойниците дължат сумарни месечни такси, както следва:
т.1 месечна такса в размер на 10.00 лв.
т.2 такса в размер на 2.80 лв. за всеки присъствен ден”.
2. В чл. 27А се прави следното допълнение: след текста “ал.3, т.1” се добавя и текста” и ал.4, т.1“.
3. В чл.28, ал.4 се прави следното допълнение: „след текста чл.27, ал.1 се добавя текста “и ал.4” .
4. Измененията по т.ІІ влизат в сила от 01.01.2009 г.
ІІІ.
1. Чл.28, ал.1,т.3 се изменя така: „деца с родител/родители с намалена работоспособност от 50 до 70 на сто включително.”
2. В чл.28, ал.2, т.1 числото „70” се заменя с „71”.
3. Т.4 на чл.28, ал.1 да се отмени.
4. Да се създаде нова ал.5 на чл.28 със следното съдържание :
/5/ Не заплащат месечна такса по чл.27, ал.1, т.1 родители или настойници, когато по независещи от тях причини детската ясла или детска градина е затворена/ основен или авариен ремонт, аварии или други бедствия/.”