Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 453 Прието с Протокол № 19/23.02.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация във връзка с чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 31, ал. 1 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, във връзка с подадено в общинска администрация заявление за откриване на процедура за продажба и становище изразено в протокол №13 от 17.01.2017 г. на комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот -I в кв. 64, с плош 890 кв.м., с предназначение: жилищно застрояване, по регулационния план на село Сандрово, Община Русе, област Русе, описан в акт за частна общинска собственост, вписан под №8150 от 18.01.2017 г. в актовите книги на имотите – общинска собственост при отдел “Общинска собственост”, Дирекция „Икономика и управление на собствеността” към Община Русе, вписан под №174, том 1, двр №544. вх. №553 от 24.01.2017 г. в Агенция по вписванията – Службата по вписванията – град Русе, на Надка Йорданова Панчева и Антони Панайотов Панчев на цена от 10 000,00 лева, без дължими данъци и такси.
2. Дължимите данъци и такси са за сметка на купувачите.
Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок от обявяването му по реда на АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)