Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 453 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ  и искане с вх. № УТ-16-6/11.02.2021 г. от Теменуга Валериева Малева, Общински съвет – Русе  реши:

  1. Одобрява  задание и разрешава  изработване на  подробен устройствен план                            /ПУП/ – Парцеларен план на пътна връзка до ПИ 47336.61.13 в м. „Ясаците“, землище на гр. Мартен през ПИ 47336.61.148 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ – общинска публична собственост
  2. Във връзка с преминаването през ПИ47336.61.148  – общинска публична собственост, дава съгласие от името на Община Русе и за собствена сметка възложителят да извърши процедурата по промяна предназначението на част от имота с площ 949 кв. м., като срока на предварителното съгласие е до влизане в сила на решението на Комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ.

Подготвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)