Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 453 Прието с Протокол № 22/21.02.2013 г.

На основание чл.21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 4, чл. 147, ал. 2, чл. 149, ал. 1 и ал. 2, чл. 270, ал. 1 от ТЗ, чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба № 9 на Общински съвет Русе, Общински съвет Русе реши:

1. Не приема началния баланс на „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов-Русе” ЕООД – в ликвидация.
2. Задължава „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов-Русе” ЕООД да предприеме действия по отписване от баланса на дружеството на имота, представляващ сграда № 1 – двуетажна, монолитна със застроена площ от 630 кв.м., постоена върху терен от 65 231 кв.м./ПИ с идентификатор 63427.2.5255, предмет на АПОС № 1825/17.03.1998 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)