Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 454 Прието с Протокол № 19/23.02.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване – от „лозе“ в „нива“ на имот № 039114, находящ се в землището на с. Червена вода, Община Русе, местност Коцева чешма, НТП – „лозе“, с площ от 1,470 дка, предмет на АЧОС № 8136/09.12.2016 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)