Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 454 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ  и искане с вх. №УТ-16-76/07.12.2020 г. от ДЗЗД „Нептун – Гълъбец“, представлявано от Цветомир Николов Цанев, Общински съвет –  Русе  реши:

  1. Одобрява  задание и разрешава  изработване на  подробен устройствен план             /ПУП/ – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод  до имоти с идентификатори: 63427.169.553, 63427.169.554, 63427.169.558 и 63427.169.542  в м. „Гълъбец“,  землище на гр. Русе през следните имоти: 63427.169.815 с НТП „За друг поземлен имот за движение и транспорт“; 63427.169.837 с НТП „За второстепенна улица“; 63427.169.553, 63427.169.554, 63427.169.558 и 63427.169.559 –  частна собственост.
  2.  Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура  за срок от една година.

Подготвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)