Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 454 Прието с Протокол № 22/21.02.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6; чл. 4, ал. 4 ЗПСК и чл. 3, т.3 и чл. 7, т. 11 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Открива процедура за приватизация на магазин – частна общинска собственост, разположен на първи/партерен/ етаж в северозападната част на вход Б ж.б.”Вл. Заимов”, ул. „Панайот Хитов” 48, със застроена площ 95,90 кв.м., заедно с 2,239 % ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж.
2. Упълномощава Кмета на общината с правата и задълженията на „възложител”, съгласно „Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)