Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 455 Прието с Протокол № 19/23.02.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1 и 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, ал. 2, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост, както следва:
1. Част от терен – публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на кафе, ядки, захарни изделия, вестници и списания, намиращ се в гр. Русе, ул. „Хан Аспарух“, пред №18, с площ от 5,10 кв. м – т. 28 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 60,00 лв. (Шестдесет лева) без включен ДДС.
2. Част от терен – публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на кафе, закуски, захарни изделия, находящ се в гр. Русе, ж. к. „Родина“, ул. “Шипка“, преди прелеза, с площ от 5,00 кв. м – т. 381от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 97,00 лв. (Деветдесет и седем лева) без включен ДДС.
3. Част от терен – публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект – павилион за цветя №3, в гр. Русе, ул. „Хан Крум“ и ул. „Асен Златаров“, срещу Младежкия център, с площ от 6,00 кв. м, с начална тръжна месечна наемна цена – 77,30 лв. (Седемдесет и седем лева и тридесет стотинки) без включен ДДС.
4. Част от терен – публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект – павилион за цветя №9, в гр. Русе, ул. „Хан Крум“ и ул. „Асен Златаров“, срещу Младежкия център, с площ от 6,00 кв. м, с начална тръжна месечна наемна цена – 77,30 лв. (Седемдесет и седем лева и тридесет стотинки) без включен ДДС.
5. Част от терен – публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект – павилион за цветя №5, в гр. Русе, ул. „Петър Берон“ и ул. „Св. Троица“ (пред кафе „Шенген“), с площ от 6,00 кв. м, с начална тръжна месечна наемна цена – 77,30 лв. (Седемдесет и седем лева и тридесет стотинки) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)