Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 455 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

           На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№№94И-9520-1#4/09.02.2021г., 94И-9520-1#6/11.12.2020г. и УТ-27-77/04.10.2019г. от Йорданка Димитрова Йорданова, упълномощен представител по пълномощно рег. №№6428 и 6429/25.10.2027г. на Ивайло Данаилов Дончев,  Общински съвет – Русе реши:

         Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване  на план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.146.13,  находящ  се  в  местността   „ХАДЖИГЕНОВА ЧЕШМА“, гр. Русе, като с плана за имота се определи вилна зона за застрояване /Ов/ с плътност на застрояване до 40%, коефициент на интензивност на застрояването до 0,8 и процент на озеленяване – минимум 50% и височина на застрояването Н до 7 метра. ПЗ да се изработи с ограничителни линии на застрояване свободно разположени на минимум 6 метра от дъното му и 4 метра от всички останали вътрешни граници на имота. Да се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и да се съобразят становищата  дадени с писма с вх.№№30-9965-37#1/01.03.2021г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-37#2/05.03.2021г. от „ЕРП Север“ АД.

Подготвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)