Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 456 Прието с Протокол № 22/21.02.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 1 във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Глава V, Раздел ІІ, чл. 61, ал. 1 и ал. 2, т. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет, Общинският съвет реши:

Одобрява конкурсни условия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на имот частна общинска собственост, като търговски обект за продажба с преоблавадаща част за хранителни и промишлени стоки, намиращ се в гр.Русе, ул. „Александровска” №93, както следва:
1. Минимална конкурсна цена – не по-ниска от началната месечна наемна цена в размер на 13 250,00лв. без ДДС.
2. Брой работни места, които ще се разкрият в обекта.
3. Размер на инвестициите за ремонт и преустройство на обекта за въвеждане в експлоатация – минимум 800 000,00 лв. (Осемстотин хиляди лева).
4. Гарантиране на инвестицията – банкова гаранция.
5. Поемане на финансов ангажимент към културата и спорта в лева/година.
6. Представяне на идеен проект за реконструкция и модернизация на обект частна общинска собственост – „Градски хали”, визуализация и количествено-стойностна сметка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)