Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 457 Прието с Протокол № 19/23.02.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта чл. 71, чл. 72, т. 1 и чл.75 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, Общинският съвет реши:

Приема Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, стопанисвани от ОП “Спортни имоти”, за пряко отдаване под наем през 2017 г. по Закона за физическото възпитание и спорта, както следва: Сграда с идентификатор 63427.1.289.15 намираща се в гр. Русе СК ”Локомотив” с площ 1 022.00 кв.м. с предназначение спортна сграда, като зала по батут, предмет на АПОС 5521/31.07.2008.
Описаният по-горе спортен обект се отдава под наем на лицензирани спортни организации и/или на спортни клубове-техни членове за срок от 10/десет/ години при наемна цена, определена от лицензиран независим оценител, притежаващ сертификат за правоспособност по Закона за независимите оценители.
Кметът на Община Русе да извърши последващите, съгласно закона действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)