Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 458 Прието с Протокол № 19/23.02.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.37и, ал. 3, чл. 37о, ал. 1 и ал. 4 от ЗСПЗЗ, при съответно приложение на чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за предоставяне на общински пасища, мери за общо и индивидуално ползване. Подлежащите на разпределение за 2017 – 2018 стопанска година пасища и мери от ОПФ за индивидуално ползване да се отдават под наем за период от шест стопански години.
2. Определя общински пасища, мери за общо и индивидуално ползване, съгласно Приложение № 1.
3. Определя размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване и утвърждава правила за ползване на общинските пасища, мери съгласно Приложение № 2.
4. Приема Годишния план за паша съгласно Приложение № 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев) 

ИЗТЕГЛЕТЕ ЦЯЛОТО РЕШЕНИЕ ОТ ТУК!