Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 458 Прието с Протокол № 22/21.02.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 1 във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Глава V, Раздел ІІ, чл. 61, ал. 1 и ал. 2, т. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет, Общинският съвет реши:

Одобрява конкурсни условия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот частна общинска собственост, като търговски обект за производство и продажба на хляб и хлебни изделия, закуски, пакетирани захарни изделия и безалкохолни напитки, намиращ се в гр. Русе, ул. „Борисова” №16, ъгъла с ул. „Константин Иречек”, бл. №14, както следва:
1. Минимална конкурсна цена – не по-ниска от началната месечна наемна цена в размер на 610,00 лв. без ДДС.
2. Нетни приходи от продажби за последните три години минимум 600 000,00 (Шестстотин хиляди лева), в това число приходи от собствена продукция минимум половината от нетните приходи.
3. Брой работни места, които ще се разкрият в обекта.
4. Размер на инвестициите в обекта – минимум 10 000,00 лв. (Десет хиляди лева).
5. Разработен цялостен идеен проект за модернизация на обекта, визуализация и количествено-стойностна сметка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)