Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 458

РЕШЕНИЕ № 458

Прието с Протокол № 23/19.02.2009 г.

На основание чл.21 ал.l т.8 от ЗМСМА, чл.25, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, както чл.3, ал.2 и чл.6, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с представените скици и регистри за имотите, Общинският съвет – Русе реши:

  1. Обявява за публична общинска собственост и вписва в списъка на публичната общинска собственост следните имоти:

            І. Имоти, предмет на процедура по промяна предназначението на земеделски земи в урбанизирана територия за изграждане на пречиствателни станции, както следва:

Землище

Имот №

Площ

Категория

Собственост

Просена

000224

3,000 дка

ІІІ

общинска (ч)

Ястребово

000043

4, 595 дка

ІІІ

общинска (ч)

Сандрово

00062

2,994 дка

V

общинска (ч)

Хотанца

000089

4,375 дка

ІІІ

общинска (ч)

Ново село

000081

5,533 дка

ІV

общинска (ч)

ІІ. Имоти, с начин на трайно ползване – пасище, мера в землището на с.Долно Абланово:

Местност

Имот №

Площ

Категория

Собственост

БЯЛАТА

163

128.043 дка

IV

 общинска (ч)

В СЕЛО

156

3.237 дка

III

общинска (ч)

ДРУМА

151

52.254 дка

 VI

 общинска (ч)

ДРУМА

19

2.444 дка

III

общинска (ч)

ДРУМА

21

7.430 дка

VI

общинска (ч)

ДРУМА

22

8.324 дка

III

общинска (ч)

КУРДЖА

119

12.285 дка

IV

общинска (ч)

МЪГЛА ДЕРЕ

147

 3.248 дка

IV

общинска (ч)

НАД СЕЛО

176

106.512 дка

IV

общинска (ч)

НАД СЕЛО

179

40.157 дка

 IV

 общинска (ч)

НАД СЕЛО

181

54.649 дка

IV

общинска (ч)

НАД СЕЛО

186

78.203 дка

 IV

общинска (ч)

НАД СЕЛО

58

88.394 дка

III

общинска (ч)

НАД СЕЛО

67

3.073 дка

 III

общинска (ч)

ПЕЙКОВА

157

1.504 дка

III

общинска (ч)

ХАДЖИЙСКА

30

17.298 дка

 VI

общинска (ч)

ХАДЖИЙСКА

34

11.530 дка

 VI

общинска (ч)

ХАДЖИЙСКА

36

0.655 дка

VI

общинска (ч)

ХАДЖИЙСКА

40

74.791 дка

VI

общинска (ч)

ІІІ. Имоти, с начин на трайно ползване – пасище, мера в землището на с. Сандрово:

Местност

Имот No:

Площ

Категория

Собственост

––––-

 110

 13.265 дка

 III

общинска (ч)

––––-

117

101.281 дка

III

общинска (ч)

––––-

121

56.860 дка

V

общинска (ч)

––––-

136

1.845 дка

V

 общинска (ч)

––––-

141

1.720 дка

 III

общинска (ч)

––––-

143

2.385 дка

III

общинска (ч)

––––-

17

81.106 дка

V

общинска (ч)

––––-

19

24.613 дка

III

общинска (ч)

––––-

20

40.776 дка

V

общинска (ч)

––––-

21

4.913 дка

V

общинска (ч)

––––-

64

7.069 дка

III

общинска (ч)

––––-

 67

16.191 дка

 III

общинска (ч)

––––-

69

78.382 дка

 III

общинска (ч)

––––-

71

14.278 дка

 III

общинска (ч)

––––-

73

32.810 дка

III

общинска (ч)

––––-

78

33.498 дка

 III

общинска (ч)

––––-

80

129.409 дка

III

общинска (ч)

––––-

81

29.465 дка

V

общинска (ч)

––––-

84

45.556 дка

 V

общинска (ч)

––––-

95

8.015 дка

III

общинска (ч)

––––-

98

9.533 дка

V

общинска (ч)

            За посочените имоти следва да се съставят актове за публична общинска собственост.