Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 459 Прието с Протокол № 19/23.02.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 90, ал.2, предложение първо от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе, чл.7, ал.1 и ал.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общинският съвет реши:
Приема изработения Годишен план за ползване на дървесина в гори, собственост на Община Русе, от ОП ,,Паркстрой – Русе‘‘ за 2017 година, както следва:
ОТГЛЕДНИ СЕЧИ:
 В широколистни гори:
– Стояща маса – 5320 куб.м
– Лежаща маса – 4931 куб.м
– Едра строителна дървесина -1394 куб.м
– Средна строителна дървесина – 1247 куб. м
– Дребна строителна дървесина – 102 куб. м
– Дърва – 2188 куб. м
Възобновителни сечи:
В широколистни гори:
– Стояща маса – 1110куб.м
– Лежаща маса – 973 куб.м
– Едра строителна дървесина – 181 куб.м
– Средна строителна дървесина – 107 куб. м
– Дребна строителна дървесина – 9 куб. м
– Дърва – 676 куб. м

Общото ползване от отгледни и възобновителни сечи е 6430 куб. м – стояща маса и 5904 куб. м – лежаща маса.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)