Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 459 Прието с Протокол № 22/21.02.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 4, т. 1 от Закона за културното наследство, във връзка с чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие в полза на Община Русе да бъде учредено безвъзмездно право на управление върху следния имот публична държавна собственост:
1.1 Поземлен имот с идентификатор 63427.2.5165 с площ 2203 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Пристанищна”, предмет на АПДС № 4750/18.08.2010 г., с начин на трайно ползване: за археологически паметник на културата, обект Римска крепост „Сексагинта Приста”, заедно с изградените в него сгради:
1.1.1 Сграда с идентификатор 63427.2.5165.1 със застроена площ 131 кв. м. по кадастрална карта и кадастрални регистри, масивна едноетажна, с предназначение: друг вид обществена сграда;
1.1.2. Сграда с идентификатор 63427.2.5165.2 със застроена площ 62 кв. м. по кадастрална карта и кадастрални регистри, масивна едноетажна, с предназначение: друг вид обществена сграда.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да извърши необходимите действия по учредяването на безвъзмездно право на управление за държавния имот, описан в точка 1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)