Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 46 от 19.01.2012 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 46
Прието с Протокол № 5/19.01.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.2, ал.3, т.2, чл.17, ал.1, т.2, чл.24, чл. 59, ал. 1, ал.2 и ал.4; чл.63, ал.2 от Закона за концесиите (ЗК) и чл.87-89; чл.99, ал.2, т.1 и ал.3, 4 и 5 от Правилника за прилагане на ЗК, Решение №1057, прието с Протокол №53/16.12.2010 г. на Общински съвет – Русе за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху спирки по линиите на масовия градски транспорт на територията на гр.Русе, Общинският съвет реши:

1. Определя за концесионер на обект – части от имоти – публична общинска собственост, върху които са разположени спирките на масовия градски транспорт на територията на гр. Русе за Зона 1 – ПАКЕТ №1, класирания на второ място участник „НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ”АД гр. София, ЕИК 175239360, регистрирано по ф.д №1453/2007 г по описа на СГС, със седалище и адрес на управление: гр.София, община Столична, район Младост, бул.”Цариградско шосе” № 113 А, като:
1.1. определя срок за провеждане на преговори за подобряване на предложенията на класирания на второ място участник „НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ”АД гр. София по критериите за комплексна оценка на офертата, до един месец от съобщаване на решението;
1.2. определя задължителни условия, които трябва да бъдат постигнати при провеждане на преговорите за подобряване офертата на „НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ”АД гр. София – не по-малко от 10% при което:
– Размерът на годишното концесионнно плащане да бъде най-малко 17% от обема на приходите от дейността на всички концесионни обекти за съответната година, но не по-малко от 71 500 лв. на година, независимо от реализираните приходи. Минималния размер на годишното концесионно плащане се индексира за всяка година с инфлационния индекс.Годишното концесионно плащане е дължимо, считано от датата на изтичане на 36 месеца от подписване на концесионния договор.
– Размерът на инвестициите за срока на концесията да бъде не по-малко от 825 000 лв за целия концесионен период.Срокът за тяхната реализация да не бъде по-дълъг от три години, като през първата година се изградят не по-малко от 30% от спирките в Зона 1 – ПАКЕТ №1, съгласно т.10.2.5 от Решение №1057, прието с Протокол №53/16.12.2010 г. на Общински съвет Русе за откриване на процедура за предоставяне на концесия.
– Всички останали условия, определени с Решение №1057, прието с Протокол №53/16.12.2010 г. на Общински съвет Русе за откриване на процедура за предоставяне на концесия.
2. Определя за концесионер на обект – части от имоти – публична общинска собственост, върху които са разположени спирките на масовия градски транспорт на територията на гр. Русе, в Зона 2 – ПАКЕТ №2, класирания на второ място участник „ФАКТОР ПЛЮС” ЕООД – гр. Варна, регистриран по ф.д. №1213/2001 г. по описа на ВОС, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.”Капитан-лейтенант Тодор Соларов” 29-31, ет. 4, ап.11, И.Д. № по ДДС BG 103607871, ЕИК 103607871 като:
2.1. определя срок за провеждане на преговори за подобряване на предложенията на класирания на второ място участник „ФАКТОР ПЛЮС” ЕООД – гр. Варна по критериите за комплексна оценка на офертата, до един месец от съобщаване на решението;
2.2. задължителни условия, които трябва да бъдат постигнати при провеждане на преговорите – подобряване офертата на „ФАКТОР ПЛЮС” ЕООД – гр. Варна – с не по-малко от 5% при което:
– Размерът на годишното концесионнно плащане да бъде най-малко 24% от обема на приходите от дейността на всички концесионни обекти за съответната година, но не по-малко от 84 000 лв. на година, независимо от реализираните приходи. Минималния размер на годишното концесионно плащане се индексира за всяка година с инфлационния индекс.Годишното концесионно плащане е дължимо, считано от датата на изтичане на 36 месеца от подписване на концесионния договор.
– Размерът на инвестициите за срока на концесията да бъде не по-малко от 1 686 793 лв. за целия концесионен период. Срокът за тяхната реализация да не бъде по-дълъг от три години, като през първата година се изградят не по-малко от 30% от спирките в Зона 2 – ПАКЕТ №2, съгласно т.10.2.5 от Решение №1057, прието с Протокол №53/16.12.2010 г. на Общински съвет Русе за откриване на процедура за предоставяне на концесия.
– Всички останали условия, определени с Решение №1057, прието с Протокол №53/16.12.2010 г. на Общински съвет Русе за откриване на процедура за предоставяне на концесия.
3. Определя срок за сключване на концесионните договори с определените за концесионери по т.1 и по т.2 до три месеца от влизане в сила на решението за определяне на концесионер, при условията на чл.62 от ЗК.
4. Възлага на Кмета на Община Русе:
4.1. Да сключи концесионни договори с определените за концесионери при спазване на условията по т.1 и по т.2
4.2. Да представлява концедента по концесионни договори, с изключение на прекратяването им.
4.3. Да организира контрол по изпълнението на концесионните договори.
5. Заинтересованите участници по т.1 и по т.2 да се уведомяват по реда на чл.48а от Закона за концесиите (ЗК) за приетото Решение, което могат да обжалват по реда на глава единадесета от ЗК в 10-дневен срок от уведомяването пред Комисията за защита на конкуренцията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)