Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 46 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА във връзка с чл. 12, ал. 2 от Устава на НСОРБ, чл. 18 от Устава на АДО „Дунав“, чл. 18 от Устава на Асоциация Общински гори, чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет – Русе реши:

1. Определя чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев за представител на Общински съвет – Русе в Общото събрание на НСОРБ.
2. Определя Пламен Стоилов за делегат и чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев за зам.-делегат в Общото събрание на АДО „Дунав”.
3. Определя Айдоан Джелил за представител на Общински съвет – Русе в Асоциация Общински гори.
4. Определя чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев за представител на Общински съвет – Русе в Областен съвет за развитие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)