Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 46 Прието с Протокол № 3/21.12.2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2 и 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и заявление с вх. № УТ-17-46/20.09.2023 г. от Община Русе, Общински съвет – Русе реши:

                               Одобрява ПУП – План за улична регулация (ПУР), Изменение на план за улична регулация (ИПУР) на бул. „Гоце Делчев“ по плана на гр. Русе, както следва:

  • С ПУР се създава нова улична ос от нова о.т. 10956 /с връзка в оста на бул. „Бъргария“/ до нова о.т. 10959 /преди кръстовището на бул. „Гоце Делчев“ и ул. „Васил Левски“/, през нова о.т. 10957, о.т. 8985, о.т. 8228, о.т. 90321, о.т. 9050, о.т. 9051, с връзка до нови о.т. 10958 и о.т 10960.  Размера на платната от о.т. 10956 до о.т. 8228 е 14м с тротоари по 4м и от о.т. 8228 до о.т. 10959 – 14м с тротоари по 3.5м.

Създават се нови о.т. 10958, 10959, 10960, 10961, 10962, 10963 и 10964, в кръстовището на бул. „Гоце Делчев“ и ул. „Васил Левски“, като се запазват приетите улични оси с предходен устройствен план.

Създават се нови о.т. 10965 и 10966 в съществуващата ос на бул. „Гоце Делчев“ от о.т. 9476 до о.т. 3324 за връзка с улици 63427.156.900 и 63427.156.901 по КККР на гр. Русе. Размера на платната от о.т. 9476 до о.т. 3324 е 14м с тротоари по 4м.

Създава се нова о.т. 10967 в съществуващата ос на бул. „Гоце Делчев“ от о.т. 3324 до о.т. 7840 и нова улична ос от о.т. 10967 до о.т. 10968 за улица 63427.156.894 /“Лозарска“/ по КККР на гр. Русе, с размер на платната 6м. Размера на платната от о.т. 10967 до о.т. 7840 е 14м с тротоари по 4.5м.

Създава се нова улична ос от о.т. 7840 до о.т. 3559 /за връзка с ул. „Ал. Хаджирусет“ и до строителните граници на Русе/ през нови о.т. 10969, 10970 и 10971, за връзка с улици 63427.157.2360 /“Славяни“/, 63427.157.2355 /“Дилянка“/ и 63427.4.656 по КККР на гр. Русе. Размера на платната от о.т. 7840 до о.т. 10970 е 14м с тротоари по 4.5м и от о.т. 10970 до о.т. 3559 – 14м с тротоари по 4м;

  • С ИПУР се заличават част от улична ос от о.т. 8999 до о.т. 8994 и от о.т. 8905 до нова о.т. 10958, като се измества местоположението на о.т. 8228, 90321, 9050, 9051.

Заличават се част от улично-регулационните линии и бордюрните линии в района от о.т. 8999 до о.т. 8994 и от о.т. 8994 до о.т. 10958.

  • С ПУП се одобряват план-схеми по Вертикално планиране, ВиК и ЕЛ, като неразделна част от него по смисъла на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.

Обявление за решението да се изпрати за обнародване  в „ Държавен вестник“ в 7-дневен срок от приемането му от Общински съвет – Русе.

                                  Решението може да се обжалва в 14 – дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“  чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)