Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 46 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 25, ал. 5, във връзка с чл. 25, ал. 4 и ал. 3, т. 1 на същия член от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 2, ал. 4, чл. 17а, ал. 2 от Закона за опазване на земеделските земи,  чл. 7, ал. 2  и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за учредяване на право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура – електрически кабел СН за захранване на ПИ с идентификатор 65348.68.33 по КККР на с. Сандрово, Община Русе собственост на „ПРОТОТИПИ И СПЕЦИАЛНИ МАШИНИ“ ЕООД, ЕИК: 201477106, през ПИ 65348.68.69 – пасище, собственост Община Русе. Сервитутната ивица е с ширина 2 м. по оста на кабела и с дължина на кабела през обслужващия имот – 10,97 м. и сервитут – 44,00 кв.м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)