Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 460 Прието с Протокол № 19/23.02.2017 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:
І. ПРИХОДИ – местни дейности
Друго финансиране – нето (-/+)
§9336 „Друго финансиране-операции с активи-предоставени временни
депозити и гаранции на други бюджетни организации“ +333 000лв.
Всичко приходи местна дейност +333 000лв.
Всичко приходи по бюджета +333 000лв.
ІІ. РАЗХОДИ – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 603 „ВиК”
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Обект „Водопроводно отклонение за общински имот
улица „Пиротска“ №3 втори етаж“ +10 000лв.
Всичко за дейност +10 000лв.
Дейност 623 „Чистота“
§1020 „Външни услуги“ +333 000лв.
Община Русе и квартали 285 728лв.
ОП „Паркстрой“ 20 000лв.
Км. Мартен 4 396лв.
Км. Николово 5 677лв.
Км. Тетово 6 065лв.
Км. Ново село 3 459лв.
Км. Сандрово 1 846лв.
Км. Червена вода 1 225лв.
Км. Хотанца (-)60лв.
Км. Просена 56лв.
Км. Семерджиево 1 062лв.
Км. Басарбово 1 405лв.
Км. Ястребово 11лв.
Км. Бъзън 2 130лв.
Всичко за дейност +333 000лв.
Всичко за функция +343 000лв.
ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции”
Дейност 998 „Резерв”
§9700 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ -10 000лв.
Всичко за дейност: -10 000лв.
Всичко за функция: -10 000лв.
Всичко разходи местни дейности: +333 000лв.
Всичко разходи по бюджета +333 000лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)