Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 460 Прието с Протокол № 22/21.02.2013 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 38 ал. 2 от ЗОС, чл. 41 ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 26, ал.1, т. 3, и чл. 42, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, извлечение от Протокол № 9 от 18.12.2012 г. на КОбС и искане от Румен Йорданов Димитров, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на масивна пристройка – лятна кухня, към съществуваща жилищна сграда, върху общински недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІІ-1219 в кв. 99 с площ от 563.00 кв.м. по плана на град Мартен, община Русе, предмет на АЧОС № 6779 от 10.10.2012 г.(вписан под № 155, том 37, н.д.7473, вх. рег. № 13528 от 16.10.2012 г. на АВп.), на Румен Йорданов Димитров, на цена от 610.00 лева, без включени: ДДС, данъци и такси, които са за сметка на суперфициара;
2. Кметът на Община Русе да издаде заповед и сключи договор.
3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)