Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 460

РЕШЕНИЕ № 460
Прието с Протокол № 23/19.02.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 5, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 6, ал.1 от Закона за държавната собственост, Общинският съвет реши:

1. Упълномощава Кмета на Община Русе да внесе мотивирано искане до Министерството на транспорта, Областния управител на Област Русе и МРРБ за становище по обявяване на част от имот, предмет на Акт за публична държавна собственост № 2060 от 17.12.2002 г. и представляващ територия, заключена между границите: от североизток-поземлен имот с идентификатор от кадастралната карта 63427.2.4981, от югоизток – поземлени имоти с идентификатори 63427.2.929 и 63427.2.924 на НКЖИ, от северозапад–река Дунав и от югозапад – линията, минаваща от западния ъгъл на имот с идентификатор 63427.2.5602 в посока река Дунав и изключваща корабна стоянка № 3, в отделен поземлен имот – частна държавна собственост.
2. При положително решаване на искането от Министерски съвет на Република България, упълномощава Кмета на Община Русе да предприеме необходимите действия по придобиването му като публична общинска собственост на Община Русе.