Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 461 Прието с Протокол № 19/23.02.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.39 ал.1 от Постановление №374 от 22.12.2016 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017г., Общинският съвет реши:
Утвърждава допълване на Приложение №18 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, утвърдено с Решение на Общински съвет №436/31.01.2017 г., както следва:
Добавя се:
ДГ „Иглика“
1. Диляна Атанасова Генова – Старши учител – с. Пиргово – гр. Русе – с. Пиргово – билети
2. Марияна Дамянова Варамезова – Старши учител – с. Щръклево – гр. Русе – с. Щръклево – билети

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)