Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 461 Прието с Протокол № 21/22.04.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 8, ал. 1, ал. 9 от ЗОС, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1  и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. № ОИ-01-1/28.01.2021 г. и извлечение от Протокол №8/17.09.2020 г. на КОС, Общинският съвет  реши:

 1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. с продажба на поземлен имот № 0.836 по кадастралния план на с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, с трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.), представляващ  застроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI-836 в кв. 40, отреден за жилищно застрояване, с площ 790 кв.м., съобразно регулационния план  на с. Николово, Община Русе,  находящ се в с. Николово, Община Русе, ул. „Васил Левски“ №65, предмет на Акт за частна общинска собственост /АЧОС/ №5166/02.11.2007 г., вписан под №91, том 49, н.д. 12498, вх.рег. №17074 от 12.11.2007 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 9 496,00 лв. (девет хиляди четиристотин деветдесет и шест лева), без дължими данъци и такси.

2.Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот № 0.836 по кадастралния план на с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, с трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.), представляващ застроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI-836 в кв. 40, отреден за жилищно застрояване, с площ 790 кв.м., съобразно регулационния план  на с. Николово, Община Русе,   находящ се в с. Николово, Община Русе, ул. „Васил Левски“ №65, предмет на Акт за частна общинска собственост /АЧОС/ №5166/02.11.2007 г., вписан под №91, том 49, н.д. 12498, вх.рег. №17074 от 12.11.2007 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена 9 496,00 лв. (девет хиляди четиристотин деветдесет и шест лева), без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.

Подготвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)