Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 461 Прието с Протокол № 22/21.02.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 ЗОС, чл.41, ал.2 ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе, протокол № 9/18.12.2012 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните общински недвижими имоти:
– УПИ V-общ. в кв. 107, с площ от 854 кв.м., град Мартен, Община Русе, предмет на АЧОС № 4164/25.02.2004 г., при начална тръжна цена от 13600,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга.
– УПИ VІІІ-общ. в кв. 107, с площ от 985, град Мартен, Община Русе, предмет на АЧОС № 4130/12.02.2004г., при начална тръжна цена от 15600.00 лева, без включени ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, да издаде заповеди за определяне на спечелилите участници и сключи договори за продажба на имотите, описани в т.1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)