Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 461

РЕШЕНИЕ № 461
Прието с Протокол № 23/19.02.2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл.18 от ЗОЗЗ и чл.25, ал.3, т.4 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет реши:

I. Дава съгласие за промяна предназначението на общинска земя за ситуиране на гробищни паркове за всички религиозни общности, за следните общински имоти:
1. ПИ 000203, ЕКАТТЕ 80460, в м – стта „Батмиш” по КВС на землището на с. Червена вода
2. ПИ 072005, ЕКАТТЕ 66158 в м – стта „Смилекин” по КВС на землището на с. Семерджиево
II. Упълномощава Кмета на Община – Русе да направи искане до Министерство на земеделието и храните за промяна предназначението на описаните в т. I на настоящото Решение имоти, както и да инициира всички необходими процедури по реда на ЗОЗЗ.