Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 462 Прието с Протокол № 19/23.02.2017 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.14, т.10 от Раздел IV на Учредителния акт на Фондация „Русе-град на свободния дух“ , както и с чл.7, ал.4 и чл.9, ал.4 от Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Фондация „Русе – град на свободния дух“, общинският съвет реши:

1.Приема отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2016 г./Приложение№1/
2.Приема годишен финансов отчет на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2016 г. /Приложение 2/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНДАЦИЯ „РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ“  ЗА ПЕРИОДА  1 ЯНУАРИ – 31 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.