Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 462 Прието с Протокол № 21/22.04.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 42, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 12, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №6 на Общински съвет – Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Приема изменение на Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на  граждани с установени жилищни нужди, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №405, прието с протокол №18/25.02.2021 г., както следва:

1.1. премахва от раздел А.Апартаменти точка №675 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, блок 11, вход 3, етаж 7, ап. 19, предмет на АЧОС №2490/15.01.1999 г.;

1.2. премахва от раздел А.Апартаменти точка №1335 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Чародейка“, блок 207, вход 2, етаж 4, ап. 11, предмет на АЧОС №2158/05.10.1998 г.;

1.3. премахва от раздел Б.Къщи точка №47 – жилищен имот, представляващ етаж от сграда, с административен адрес гр. Русе, ул. „Козница планина“ №1, етаж 1, предмет на АЧОС №1870/18.05.1998 г.;

1.4. премахва от раздел Б.Къщи точка №54 – жилищен имот, представляващ сграда с административен адрес гр. Русе, ул. „Лисец“ №32, предмет на АЧОС №4190/17.05.2004 г.;

1.5. премахва от раздел Б.Къщи точка №2 – жилищен имот, представляващ сграда с административен адрес гр. Русе, ул. „Алеи Възраждане“ №130, предмет на АЧОС №3375/06.03.2000 г.

2. Приема допълнение на Списък №3 на общинските жилища от резервния фонд, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №405, прието с протокол №18/25.02.2021 г., както следва:

2.1. създава нова точка №139 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, блок 11, вход 3, етаж 7, ап. 19, предмет на АЧОС №2490/15.01.1999 г.;

2.2.  създава нова точка №140 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Чародейка“, блок 207, вход 2, етаж 4, ап. 11, предмет на АЧОС №2158/05.10.1998 г.;

2.3. създава нова точка №141 – жилищен имот, представляващ етаж от сграда с административен адрес гр. Русе, ул. „Козница планина“ №1, етаж 1, предмет на АЧОС №1870/18.05.1998 г.;

2.4. създава нова точка №142 – жилищен имот, представляващ сграда с административен адрес гр. Русе, ул. „Лисец“ №32, предмет на АЧОС №4190/17.05.2004 г.;

2.5. създава нова точка №143 – жилищен имот, представляващ сграда с административен адрес гр. Русе, ул. „Алеи Възраждане“ №130, предмет на АЧОС №3375/06.03.2000 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)